Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunginkanslia

 

 

Talous- ja suunnitteluosasto

 

 

Hankinnat ja kilpailuttaminen

01.04.2022

 

 

 

 

Hankintajohtaja

 

 

 

 

28 §

Lean-konsultointi, option käyttöönotto

HEL 2022-004733 T 02 08 02 00

H019-58

Päätös

Hankintajohtaja päätti, että lean-konsultoinnin yhteishankinnan optiokausi otetaan käyttöön ja sopimus tehdään kahdeksi vuodeksi ajalle 17.8.2022 – 16.8.2024 alla olevien sopimustoimittajien kanssa:

1               Flovv.io Solutions Oy (2922408-3)

2               QPR Software Oyj (0832693-7)

3               Talent Vectia Oy (1599979-3)

4               Arter Oy (2553833-3)

5               JJS Konsulttiverkko Oy (2478523-6)

6               Lean5 Europe Oy Ltd (2376403-8)

7               Nitor Delta Oy (2084417-1)

Optiokauden arvioitu arvonlisäveroton arvo on 750 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Hankintajohtaja on tehnyt päätöksen §155/2020 8.6.2020 lean-konsultoinnin yhteishankinnasta. Tämä päätös on sisältänyt mahdollisuuden kahden vuoden optioon.

Lisätiedot

Eeva Kauko, puhelin: 310 25218

eeva.kauko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566