Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunginkanslia

 

 

Talous- ja suunnitteluosasto

 

 

Hankinnat ja kilpailuttaminen

29.03.2022

 

 

 

 

Hankintajohtaja

 

 

 

 

27 §

Kausijulkaisujen välityspalvelut 2022–2024 (2026), Hansel Oy:n kilpailutukseen sitoutuminen, kaupunginkanslia

HEL 2022-004094 T 02 08 02 00

H019-22

Päätös

Hankintajohtaja päätti Helsingin kaupungin sitoutumisesta Hansel Oy:n puitesopimukseen Kausijulkaisujen välityspalvelut 2022–2024 (2026).

Hankinnan arvioitu arvonlisätön arvo neljälle vuodelle on 5,2 miljoonaa euroa.

Päätöksen perustelut

Hansel Oy on kilpailuttamassa kausijulkaisujen välityspalveluihin liittyvän puitesopimuksen. Arvioitu sopimiskausi on 27.9.2022 – 31.12.2024. Tämän lisäksi hankintaan sisältyy kahden (2) vuoden optio. Asiakaskohtaiset sopimukset voivat olla voimassa 12kk puitesopimuksen päättymisen jälkeen enintään 31.12.2027 asti.

Helsingin kaupunki tulee sitoutumaan puitesopimukseen koko sopimuskaudeksi.

Helsingin kaupunki sitoutuu osallistumaan Hansel Oy:n järjestämään yhteishankintaan, käyttämään puitesopimusta sekä hankkimaan tuotteita Hansel Oy:n puitesopimuksen Kausijulkaisujen välityspalvelut 2022–2024 (2026) mukaisesti.

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) edellyttää, että puitejärjestelyä kilpailutettaessa tarjouspyynnössä on ilmaistava tarkasti ne hankintayksiköt, joiden käyttöön puitejärjestelyä kilpailutetaan. Helsingin kaupunki liittyy Hansel Oy:n puitesopimuksen Kausijulkaisujen välityspalvelut kilpailutukseen ja sen perusteella tehtävään sopimukseen.

Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan kansliapäällikkö päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita. Kansliapäällikkö päätti yhteishankintojen toimivallan siirrosta hankintajohtajalle päätöksellään 15.6.2017, 37 §.

Lisätiedot

Satu Hiltunen, Hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 15289

satu.h.hiltunen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Asianosaiset

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566