Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunginkanslia

 

 

Talous- ja suunnitteluosasto

 

 

Hankinnat ja kilpailuttaminen

16.03.2022

 

 

 

 

Hankintajohtaja

 

 

 

 

24 §

Lähetysten lajittelu-, jakelu-, nouto-, kuljetus- ja lähettämispalvelut, hankinnan keskeyttäminen

HEL 2022-000083 T 02 08 02 00

Päätös

Hankintajohtaja päätti keskeyttää lähetysten lajittelu-, jakelu-, nouto-, kuljetus- ja lähettämispalveluiden hankintamenettelyn hankintaa tekemättä.

Hankinta keskeytettiin ennen tarjousten jättämisen määräpäivää.

Päätöksen perustelut

Kilpailutuksesta H036-21, HEL 2022-000089 lähetysten lajittelu-, jakelu-, nouto-, kuljetus- ja lähettämispalvelut julkaistiin hankintailmoitus 11.2.2022 sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi ja TED -ilmoituskanavassa 14.2.2022. Hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä.

Hankintalain 125 §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä.

Hankintayksikön tarjouspyyntöasiakirjoihin on kuulunut sopimusluonnos ja sen tietosuojaa koskeva tietosuoja- ja salassapitoliite, jolla on tarkoitettu sopia Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 679/2016) 28 artiklan edellyttämällä tavalla henkilötietojen käsittelijän ja rekisterinpitäjän välisistä velvoitteista.

Hankintamenettelyn aikana hankintayksikölle on esitetty kysymys koskien sen ja toimittajan välisiä rooleja henkilötietojen käsittelyn osalta. Kysymyksen johdosta hankintayksikkö on uudelleen arvioinut kyseistä seikkaa ja katsonut, ettei hankinnan toimittajaksi valittava toimisi yleisen tietosuoja-asetuksen tarkoittaman henkilötietojen käsittelijän roolissa. Tästä seikasta aiheutuu tarve tarjouspyynnön muutoksille, joilla on olennainen vaikutus niihin vaatimuksiin, joita toimittajalta on edellytetty tarjousasiakirjoissa. Hankintayksikkö on siten velvollinen keskeyttämään tarjouskilpailun muutosten tekemistä varten.

Lisätiedot

Sirkka Hiltunen, palvelupäällikkö, puhelin: 09 310 31548

sirkka.hiltunen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Asianosaiset

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566