Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunginkanslia

 

 

Talous- ja suunnitteluosasto

 

 

Hankinnat ja kilpailuttaminen

03.03.2022

 

 

 

 

Hankintajohtaja

 

 

 

 

20 §

Matkapuhelimet ja niihin liittyvät palvelut (IOS iPhone 13 älypuhelin), minikilpailutus

HEL 2022-003347 T 02 08 02 00

Päätös

Vs. hankintajohtaja päätti hyväksyä Atea Finland Oy:n tarjouksen IOS iPhone 13 älypuhelimista ja niihin liittyvistä palveluista kokonaistaloudellisesti edullisimpana. Atea Finland Oy on ensisijainen toimittaja seuraavaan minikilpailutukseen asti.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella. EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton arvo on noin 70 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Minikilpailutus perustuu ”Matkapuhelimet ja niihin liittyvät palvelut” – puitejärjestelyyn, jonka hankintapäätös on tehty 8.3.2018. Puitejärjestelyssä on sovittu, että Helsingin kaupunginkanslia minikilpailuttaa vakiotuotteiksi valittavat tuotteet 1-4 kertaa vuodessa.

Minikilpailutus perustuu Helsingin kaupunginkanslian 11.2.2022 päivättyyn tarjouspyyntöön H012–22, HEL 2022- 003347.

Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 28.2.2022. Määräaikaan mennessä saapui yksi tarjous Atea Finland Oy:ltä.

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjoajien kelpoisuus on tarkistettu puitesopimuksen kilpailutuksen
H108-17, HEL 2017–010578 Matkapuhelimet ja niihin liittyvät palvelut yhteydessä sekä normaalin sopimusseurannan mukaisesti.


Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Saapunut tarjous oli tarjouspyynnön mukainen.

Tarjousten vertailu

Koska tarjouspyyntöön saapui vain yksi tarjous, ei tarjousvertailua tarvitse suorittaa.

Kilpailutetut laitteet hankitaan minikilpailutuksen voittaneelta toimittajalta seuraavaan minikilpailutukseen saakka.

Lisätiedot

Sirkka Hiltunen, palvelupäällikkö, puhelin: 09 310 31548

sirkka.hiltunen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, puitejärjestelyjen sisäiset hankinnat, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Asianosaiset

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566