Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Kaupunginkanslia

 

 

Talous- ja suunnitteluosasto

 

 

Hankinnat ja kilpailuttaminen

23.02.2022

 

 

 

 

Hankintajohtaja

 

 

 

 

19 §

Henkilö- ja hoitajakutsujärjestelmien sekä niihin liittyvien palveluiden yhteishankinta, hankinnan keskeyttäminen

HEL 2021-009584 T 02 08 02 00

H047-21

Päätös

Hankintajohtaja päätti keskeyttää henkilö- ja hoitajakutsujärjestelmien sekä niihin liittyvien palveluiden yhteishankintaa koskevan kilpailutuksen hankintaa tekemättä. Hankinnasta tullaan julkaisemaan uusi hankintailmoitus.

Keskeytettävässä menettelyssä vastaanotetut tarjousasiakirjat ovat julkisilta osiltaan julkisia vasta sen jälkeen, kun uusi kilpailutus on ratkaistu (julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 17 kohta).

Päätöksen perustelut

Henkilö- ja hoitajakutsujärjestelmien sekä niihin liittyvien palveluiden hankinnasta julkaistiin hankintailmoitus 14.1.2022 sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä. Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 12.2.2022 klo 12:00.

Määräaikaan mennessä saapui kolme (3) tarjousta: Everon Oy, Certego Oy ja Loihde Trust Oy.

 

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnön kohdassa Muut ehdot sekä liitteessä ESPD on esitetty tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet.

Tarjouspyynnön kohdassa Muut ehdot tarjoajilta vaaditaan ISO 9001-laatujärjestelmään perustuvaa sertifiointia tai vastaavaa ja ISO 27001 -sertifiointia tai vastaava ja lataamaan kohtaan vaaditut tiedot. Certego Oy:n tarjouksessaan ilmoittamien tietojen perusteella tarjoajalla ei ole vaadittua ISO 27001-sertifikaattia tai vastaavaa. Näin ollen Certego Oy ei täytä vaatimusta ja tarjoaja tulee sulkea pois tarjouskilpailusta tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun takia.

Muut määräajassa saapuneet tarjoukset täyttävät asetetut vaatimukset.

 

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Määräajassa saapuneista tarjouksista Loihde Trust Oy:n tarjous oli tarjouspyynnön mukainen.

Tarjouspyynnön Muut vaatimukset -kohdassa on edellytetty, että tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa olevat ehdot ja ettei tarjoaja tee muutoksia, varaumia, lisäyksiä tai poistoja sopimusehtoihin. Everon Oy oli tarjouksessaan liittänyt liitteen, joka sisältää hintavaraumia palvelumaksujen osalta. Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vuoksi hankintayksikön on hylättävä Everon Oy:n tarjous tarjouspyynnön vastaisena.

 

Hankinnan keskeyttäminen

Tarjouskilpailussa saatiin vain yksi hyväksyttävä tarjous. Hankintamenettely tullaan keskeyttämään, koska riittävää vertailua ei voida tehdä.

Hankinta voidaan keskeyttää hankintalain 125 §:n perusteella vain todellisesta ja perustellusta syystä. Perusteltuna syynä on oikeuskäytännössä katsottu tilanne, jossa hankinnasta on saatu vain yksi hyväksyttäväksi katsottava tarjous.

Hankintayksikkö tulee kilpailuttamaan hankinnan uudestaan ja julkaisee uuden hankintailmoituksen.

 

Sovellettavat säännökset ja päätöstoimivalta

Hankintalain (1397/2016) 123 §:n mukaan hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava.

Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan kansliapäällikkö päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita. Kansliapäällikkö päätti yhteishankintojen toimivallan siirrosta hankintajohtajalle päätöksellään 15.6.2017, 37 §.

Lisätiedot

Matti Virkkunen, puhelin

matti.virkkunen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Asianosaiset

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566