Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunginkanslia

 

 

Talous- ja suunnitteluosasto

 

 

Hankinnat ja kilpailuttaminen

18.02.2022

 

 

 

 

Hankintajohtaja

 

 

 

 

18 §

PAINOTUOTTEIDEN PAINATUSPALVELUT YHTEISHANKINNAN OPTIOVUODEN KÄYTTÄMINEN

HEL 2022-002488 T 02 08 02 00

H002-20

Päätös

 

Hankintajohtaja päätti, että Painotuotteiden yhteishankinnan optiokausi otetaan käyttöön ja sopimus tehdään 1.6.2022- 31.5.2024 ajaksi alla olevien sopimustoimittajien kanssa:

- Grano Oy (2197935-0)
- Nextprint Oy (0679871-1)
- Punamusta Oy (1735961-8)

Optiokauden arvioitu arvonlisäveroton arvo on 1 250 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Hankintajohtaja on tehnyt päätöksen §136/2020 16.4.2020 Painotuotteiden yhteishankinnasta. Tämä päätös on sisältänyt mahdollisuuden optioon.

Lisätiedot

Satu Hiltunen, Hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 15289

satu.h.hiltunen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Asianosaiset

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566