Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunginkanslia

 

 

Talous- ja suunnitteluosasto

 

 

Hankinnat ja kilpailuttaminen

17.02.2022

 

 

 

 

Hankintajohtaja

 

 

 

 

17 §

Tuoreet kasvikset (HeVi) 2021-2022 (2023): Pakkalan tuotantolaitos, Optiokauden käyttäminen

HEL 2022-002209 T 02 08 01 00

Päätös

Hankintajohtaja päätti, että hankinnan tuoreet kasvikset (HeVi) 2021-2022 (2023): Pakkalan tuotantolaitos optiokausi otetaan käyttöön ja sopimus tehdään yhden (1) vuoden (1.7.2022-30.6.2023) ajaksi alla olevan sopimustoimittajan kanssa:

Chipsters-Barons Food Oy (FI06352840)

Optiokauden arvioitu arvonlisäveroton arvo on 180 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Hankintajohtaja on tehnyt päätöksen §15/2021 3.3.2021 Pakkalan tuotantolaitoksen tuoreiden kasvisten (HeVi) 2021-2022 (2023) hankinnasta. Tämä päätös on sisältänyt mahdollisuuden optioon.

Lisätiedot

Elisa Selki-Rocchi, hankinta-asiantuntija, puhelin

elisa.selki-rocchi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Asianosaiset

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566