Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Kaupunginkanslia

 

 

Talous- ja suunnitteluosasto

 

 

Hankinnat ja kilpailuttaminen

17.02.2022

 

 

 

 

Hankintajohtaja

 

 

 

 

15 §

Murtoilmaisinjärjestelmien sekä niihin liittyvien palveluiden yhteishankinta

HEL 2021-012626 T 02 08 01 00

H076-21

Päätös

Hankintajohtaja päätti hyväksyä seuraavat tarjoukset kahdeksi vuodeksi (2) kokonaistaloudellisesti edullisimpana etusijajärjestyksessä:

1. Certego Oy (2127363-0)

2. Palmia Oy (2653762-3)

3.      BLC Turva Oy (1567723-3)

4. Turvakolmio Group Oy (2681783-6)

Lisäksi hankintaan kuuluu kaksi (2) yhden (1) vuoden mittaista optiokautta, jonka käyttöönotosta hankintayksikkö päättää erikseen suoraa hankintaa käyttäen ennen perussopimuskauden päättymistä.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo on 4 000 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupunginkanslian 2.12.2021 päivättyyn tarjouspyyntöön H076-21, Dnro HEL 2021-012626. Murtoilmaisujärjestelmät sekä niihin liittyvien palveluiden hankinta on toteutettu avoimella menettelyllä.

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 4.12.2021 sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 10.1.2022. Määräaikaan mennessä saapui 4 tarjousta: Certego Oy (2127363-0), Palmia Oy (2653762-3) ,BLC TUrva Oy (1567723-3) ja Turvakolmio Group Oy (2681783-6).

Tätä hankintasopimusta ei ole jaettu osiin, koska jakaminen tekee sopimuksen toteuttamisesta teknisesti liian vaikeaa.

 

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnön kohdassa Muut ehdot sekä liitteessä ESPD on esitetty tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet.

 

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnössä on asetettu tarjoukselle ja sen sisällölle sekä hankinnan kohteelle vähimmäisvaatimukset. Vähimmäisvaatimuksissa on asetettu hankittaville tuotteille / hankittaville palveluille laadullisia vaatimuksia (laatukriteereitä), jotka tarjottavien tuotteiden / palveluiden on pitänyt täyttää.

Määräajassa saapuneet tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia.

 

Tarjousten vertailu

Hankittavien tuotteiden valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytettiin hinta-laatusuhteeltaan parasta tarjousta. Eniten vertailupisteitä saaneet tarjoukset valitaan mukaan puitejärjestelyyn.

Tarjouspyynnön kohdan ”Päätöksen perusteet” mukaan hinnan painoarvo on 50 % ja laadun 50 %.

Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että puitejärjestelyyn valitaan kuusi (6) toimittajaa, mutta määräaikaan mennessä saapui vain neljä (4) tarjouspyynnön mukaista tarjousta, jotka kaikki valitaan mukaan puitejärjestelyyn.

Tarjousten vertailu hinta- ja laatupisteineen ja perusteluineen on tämän päätöksen liitteenä olevassa vertailutaulukossa sekä laatuvertailun perusteluissa

 

Sovellettavat säännökset ja päätöstoimivalta

Hankintalain (1397/2016) 123 §:n mukaan hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava.

Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan kansliapäällikkö päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita. Kansliapäällikkö päätti yhteishankintojen toimivallan siirrosta hankintajohtajalle päätöksellään 15.6.2017, 37 §.

Lisätiedot

Matti Virkkunen, Hankinta-asiantuntija, puhelin: 044 050 8930

matti.virkkunen(a)hel.fi

Liitteet

1

Laatuvertailun perustelut

2

Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Asianosaiset

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566