Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunginkanslia

 

 

Talous- ja suunnitteluosasto

 

 

Hankinnat ja kilpailuttaminen

27.01.2022

 

 

 

 

Hankintajohtaja

 

 

 

 

10 §

Graafisten suunnittelupalvelujen yhteishankinnan yhden optiovuoden käyttäminen

HEL 2022-001020 T 02 08 02 00

H089-19

Päätös

Hankintajohtaja päätti, että graafisten suunnittelupalvelujen yhteishankinnan optiokaudesta otetaan käyttöön yksi vuosi ja sopimukset tehdään 1.4.2022-31.3.2023 ajaksi alla olevien sopimustoimittajien kanssa:

Fiander Graphics Oy (2109997-8)
Ryhmittymä Valve Group Oy (Valve Group Oy 2417218-1, Valve
Branding Oy 1884268-7 ja Recommended Finland Oy 0860350-0)
Innocorp Oy (0860407-9)
KMG Turku (1515023-9)
Aste Helsinki Oy (2205449-9)
Piietwaak Oy (2773503-1)
Oy Preesens Ab (0202711-9)
Vanite Oy (2727378-9)
Mainostoimisto Smoy (741439-6)
Ryhmittymä Mosatonttu ja Logopolis (Mosatonttu Oy 0584426-1 ja
Logopolis Graphic Design Oy 2584469-9)

Optiokauden arvioitu arvonlisäveroton arvo on 575 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Hankintajohtaja on tehnyt päätöksen §29/2020 24.2.2020 graafisten suunnittelupalvelujen yhteishankinnasta. Tämä päätös on sisältänyt mahdollisuuden 2 vuoden optioon.

Lisätiedot

Jaana Kalliomaa, Hankinta-asiantuntija, puhelin: (09) 310 28091

jaana.kalliomaa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Asianosaiset

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566