Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunginkanslia

 

 

Talous- ja suunnitteluosasto

 

 

Hankinnat ja kilpailuttaminen

25.01.2022

 

 

 

 

Hankintajohtaja

 

 

 

 

9 §

Siivouspalvelut (DPS)

HEL 2021-008058 T 02 08 02 00

H010-21

Päätös

Hankintajohtaja päätti hylätä TAF-Clean Oy:n (2747355-3) osallistumishakemuksen dynaamiseen hankintajärjestelmään Siivouspalvelut (DPS), H010-21 / HEL 2021-008058.

Päätöksen perustelut

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupunginkanslian 3.9.2021 päivättyyn osallistumispyyntöön HEL 2021-008058. Hankinnasta muodostetaan hankintalain 1397/2016 49 §:n mukainen dynaaminen hankintajärjestelmä (DPS), jossa Helsingin kaupungin yksiköt toteuttavat yksittäiset hankinnat dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksyttyjen toimittajien kesken DPS:n sisäisillä kilpailutuksilla.

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 5.9.2021 sähköisessä HILMA- ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi.

Osallistumishakemuksia voi jättää koko dynaamisen hankintajärjestelmän keston ajan. Dynaaminen hankintajärjestelmä on käytössä 1.3.2028 saakka.

Tätä sopimusta ei ole jaettu osiin, koska jakaminen tekee sopimuksen toteuttamisesta teknisesti liian vaikeaa.

Osallistumispyynnössä on esitetty ehdokkaiden soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet. Tarjouspyynnössä edellytettiin, että Tarjoajalla on viimeisen kolmen vuoden (2018-2021) aikana vähintään kolme (3) siivouspalveluiden referenssiasiakkuutta, joista jokainen asiakkuus on kestänyt vähintään kaksi (2) vuotta yhtäjaksoisesti. Kunkin asiakkuuden arvo (laskutuksen arvo) tulee olla vähintään 50 000 euroa vuodessa (alv 0%). TAF-Clean Oy:n ilmoittamat referenssiasiakkuudet eivät olleet kestäneet vähintään kahta (2) vuotta yhtäjaksoisesti eikä kaikkien asiakkuuksien arvoa oltu ilmoitettu. Tämän vuoksi TAF-Clean Oy:n osallistumishakemus on hylätty.

 

Sovellettavat säännökset ja päätöstoimivalta

Hankintalain (1397/2016) 123 §:n mukaan hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava.

Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan kansliapäällikkö päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita. Kansliapäällikkö päätti yhteishankintojen toimivallan siirrosta hankintajohtajalle päätöksellään 15.6.2017, 37 §.

Lisätiedot

Satu Hiltunen, Hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 15289

satu.h.hiltunen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, DPSään hyväksyminen, Khs

Tiedoksi

Asianosaiset

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566