Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Kaupunginkanslia

 

 

Talous- ja suunnitteluosasto

 

 

Hankinnat ja kilpailuttaminen

11.01.2022

 

 

 

 

Hankintajohtaja

 

 

 

 

4 §

Tulkkauspalveluiden yhteishankinta, hankinnan keskeyttäminen

HEL 2021-007378 T 02 08 02 00

H014-21

Päätös

Hankintajohtaja päätti keskeyttää tulkkauspalveluiden yhteishankinnan hankintamenettelyn hankintaa tekemättä. Hankinnasta tullaan julkaisemaan uusi hankintailmoitus.

Keskeytettävässä menettelyssä vastaanotetut tarjousasiakirjat ovat julkisilta osiltaan julkisia vasta sen jälkeen, kun uusi kilpailutus on ratkaistu (julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 17 kohta).

Päätöksen perustelut

Tulkkauspalvelun hankinnasta julkaistiin hankintailmoitus 2.10.2021 sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä. Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 3.11.2021 klo 12:00. Hankinnasta julkaistiin HILMA-portaalissa 31.10.2021 korjausilmoitus, jolla hankintayksiköt pidensivät tarjouksen jättämiselle asetettua määräaikaa 12.11.2021 kello 12.00 saakka.

Määräaikaan mennessä tarjouksen tekivät ryhmittymä Oulan x Youpret, Semantix Finland Oy, Suomen Tulkkauspalvelu Oy, Tulka Oy ja Tultra Oy.

Helsingin kaupungin hankintajohtaja on päätöksellään 3.12.2021 § 83 valinnut tulkkauspalveluiden sopimustoimittajiksi osa-alueessa 1 Tultra Oy:n ja osa-alueessa 2 Semantix Finland Oy:n.

Ryhmittymä Oulan x Youpret, Suomen Tulkkauspalvelu Oy ja Tulka Oy ovat valittaneet päätöksestä markkinaoikeudelle. Ryhmittymä Oulan x Youpret ja Tulka Oy ovat lisäksi tehneet hankintapäätöksestä hankintaoikaisut.

Hankinta voidaan keskeyttää hankintalain 125 §:n perusteella vain todellisesta ja perustellusta syystä.

Hankintayksikkö on valitusten ja hankintaoikaisujen läpikäynnin yhteydessä tarkastellut hankinta-asiakirjoja ja saapuneita tarjouksia uudelleen. Hankintayksikkö on havainnut, että tulkkauspalvelun käyttöönottoa ja käyttöönottoprosessiin liittyvää työtä, toimenpiteitä ja ajankäyttöä ei oltu tarjouspyyntöasiakirjoissa huomioitu riittävällä tasolla. Käyttöönottoon liittyy runsaasti hallinnollista työtä, jota hankintayksikkö ei ollut kaikilta osilta huomioinut tarjouspyynnön vaatimuksissa eikä tarjousten hinnoittelussa. 

Käyttöönottoon liittyvällä hallinnollisella työllä tarkoitetaan muun muassa laskutukseen liittyvien toiminnallisuuksien sopimista toimintayksiköittäin ja käytäntöön viemistä, tietosuojaohjeiden ja -sopimusten läpikäyntiä yhdessä tarjoajan ja tilaajan tietosuojavastaavien kanssa sekä tietosuojan toimivuuden varmistamista käytännössä palvelun sisällä ja jokapäiväisessä työssä, käyttöönottoon kuluvaa työaikaa niin tarjoajan kuin tilaajan puolelta, palvelun käyttäjien riittävän tasoista tiedottamista ja kouluttamista palveluiden käyttöön. 

Hankintayksikkö ei ole myöskään ottanut toimittajan asiakaspalvelutoimintaa riittävästi huomioon tarjouspyynnössä, joka osaltaan vaarantaa toimivien palveluiden saatavuuden. 

Edellä mainitut seikat ovat voineet vaikuttaa tarjousten hintojen vertailukelpoisuuteen, sillä jotkin tarjoajat ovat voineet sisällyttää edellä mainittua työtä joko kokonaan tai osittain tarjottuihin hintoihin, kun taas jotkin tarjoajat eivät ole välttämättä huomioineet näitä laisinkaan hinnoittelussaan. 

Hankintayksikkö oli määritellyt sopimuksen alkuajankohdaksi 1.1.2022, eikä palvelun aloittaminen tuolloin olisi ollut mahdollista muun muassa sen vuoksi, että käyttöönottoa ja siihen kuluvaa aikaa ei oltu hankinta-asiakirjoissa huomioitu. Hankintayksikön näkemyksen mukaan palvelun käyttöönotto olisi palvelun luonteen ja siihen liittyvien tietoteknisten näkökohtien vuoksi tullut huomioida omana käyttöönottoprojektinaan ja erikseen hinnoiteltuna tarjousten vertailukelpoisuuden varmistamiseksi.

Hankintalain 87 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on vaadittava käytettäväksi yhteistä eurooppalaista hankinta-asiakirjaa alustavana näyttönä siitä, että ehdokas tai tarjoaja täyttää seuraavat vaatimukset: 

 1) mikään 80 ja 81 §:ssä tarkoitetuista poissulkemisperusteista ei koske ehdokasta tai tarjoajaa;

 2) ehdokas tai tarjoaja täyttää hankintayksikön asettamat 83 §:ssä tarkoitetut soveltuvuusvaatimukset.

Hankintayksikkö on kohdan 1 mukaisesti vaatinut käytettäväksi ESPD-lomaketta alustavana näyttönä siitä, ettei tarjoajia koske 80 ja 81 §:ssä tarkoitetut poissulkemisperusteet. Hankintayksikkö ei kuitenkaan ole kohdan 2 mukaisesti vaatinut ESPD-lomaketta käytettäväksi alustavana näyttönä kaikkien hankintayksikön asettamien soveltuvuusvaatimusten täyttämiseksi. ESPD-lomakkeelle ei oltu kirjattu esimerkiksi tarjoajan rahoituksellista ja taloudellista tilannetta koskevia vaatimuksia, eikä referenssivaatimuksia, jotka olivat osa tarjoajien soveltuvuuden arviointia. Hankintayksikkö on siten menetellyt hankintalain 87 §:n vastaisesti jättäessään kirjaamatta osan tarjoajien soveltuvuusvaatimuksista ESPD-lomakkeelle.

Yllä mainituilla perusteilla hankintayksikkö katsoo, että hankinta on keskeytettävä, ja aloitettava sen kilpailutus uudelleen. 

Hankinnasta tullaan järjestämään uusi kilpailutus.

Lisätiedot

Satu Hiltunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 15289

satu.h.hiltunen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Asianosaiset

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566