Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Kaupunginkanslia

 

 

Talous- ja suunnitteluosasto

 

 

Hankinnat ja kilpailuttaminen

11.01.2022

 

 

 

 

Hankintajohtaja

 

 

 

 

3 §

Kameravalvontajärjestelmät sekä niihin liittyvien palveluiden yhteishankinta

HEL 2021-011363 T 02 08 01 00

H077-21

Päätös

Hankintajohtaja päätti hyväksyä seuraavat tarjoukset kameravalvontajärjestelmien puitejärjestelyyn kahdeksi (2) vuodeksi kokonaistaloudellisesti edullisimpina etusijajärjestyksessä:

1. Stanley Security Oy (1936772-6)
2. Certego Oy (2127363-0)
3. Caverion Suomi Oy - Turvaratkaisut (0146519-2)
4. BLC TUrva Oy (1567723-3)
5. Loihde Trust Oy (0863729-2)
6. Palmia Oy (2653762-3)

Lisäksi hankintaan kuuluu kaksi (2) yhden (1) vuoden mittaista optiokautta, jonka käyttöönotosta hankintayksikkö päättää erikseen suoraa hankintaa käyttäen ennen perussopimuskauden päättymistä.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo on 4 000 000 euroa.

Hankintasopimusta ei voida tehdä ennen kuin tarjoaja on toimittanut hankintayksikölle tarjouspyynnössä mainitut hankintalain 88 §:n mukaiset rikosrekisteriotteet. Hankintayksikkö tutkii otteista, koskeeko tarjoajaa jokin hankintalain 80 §:n mukainen pakollinen poissulkemisperuste. Poissulkemisperusteen ilmetessä ratkaistaan hankintaa koskeva päätös uudelleen oikaisemalla tätä päätöstä hankintalain 132 §:n mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupunginkanslian 5.11.2021 päivättyyn tarjouspyyntöön H077-21, Dnro HEL 2021-011363. Kameravalvontajärjestelmät sekä niihin liittyvien palveluiden yhteishankinta on toteutettu avoimella menettelyllä.

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 7.11.2021 sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 7.12.2021. Määräaikaan mennessä saapui 8 tarjousta: Stanley Security Oy (19367726), Certego Oy (2127363-0), Caverion Suomi Oy - Turvaratkaisut (0146519-2), BLC TUrva Oy (1567723-3), Loihde Trust Oy (0863729-2), Palmia Oy (FI26537623), Suomen Turvasuojaus Oy (FI24384643) ja Turvakolmio Group Oy (2681783-6)

 

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnön kohdassa Muut ehdot sekä liitteessä ESPD on esitetty tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet.

Tarjoajien soveltuvuutta koskevat edellytykset on tarkastettu lukuun ottamatta BLC Turva Oy:n ja Certego Oy:n pakollisia poissulkemisperusteita, jotka tarkastetaan päätöksenteon jälkeen ennen mahdollisen sopimuksen tekemistä tarjoajan toimittamien rikosrekisteriotteiden perusteella.

 

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnössä on asetettu tarjoukselle ja sen sisällölle sekä hankinnan kohteelle vähimmäisvaatimukset. Vähimmäisvaatimuksissa on asetettu hankittaville tuotteille sekä hankittaville palveluille laadullisia vaatimuksia (laatukriteereitä), jotka tarjottavien tuotteiden / palveluiden on pitänyt täyttää.

Määräajassa saapuneet tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia.

 

Tarjousten vertailu

Hankittavien tuotteiden valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytettiin hinta-laatusuhteeltaan parasta tarjousta. Eniten vertailupisteitä saaneet tarjoukset valitaan mukaan puitejärjestelyyn.

Tarjouspyynnön kohdan ”Päätöksen perusteet” mukaan hinnan painoarvo on 50 % ja laadun 50 %. Puitejärjestelyyn valitaan kuusi (6) toimittajaa.

Tarjousten vertailu hinta- ja laatupisteineen ja perusteluineen on tämän päätöksen liitteenä olevassa vertailutaulukossa (liite 1) sekä Laatuvertailun perustelut (liite 2).

 

Sovellettavat säännökset ja päätöstoimivalta

Hankintalain (1397/2016) 123 §:n mukaan hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava.

Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan kansliapäällikkö päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita. Kansliapäällikkö päätti yhteishankintojen toimivallan siirrosta hankintajohtajalle päätöksellään 15.6.2017, 37 §.

Lisätiedot

Matti Virkkunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 044 050 8930

matti.virkkunen(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1 Vertailutaulukko

2

Liite 2 Laatuvertailun perustelut

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Asianosaiset

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566