Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunginkanslia

 

 

Talous- ja suunnitteluosasto

 

 

Hankinnat ja kilpailuttaminen

30.09.2021

 

 

 

 

Hankintajohtaja

 

 

 

 

64 §

Siivouspalvelut (DPS)

HEL 2021-008058 T 02 08 02 00

H010-21

Päätös

Hankintajohtaja päätti hyväksyä Palmia Oy:n (2653762-3) osallistumishakemuksen dynaamiseen hankintajärjestelmään Siivouspalvelut (DPS), H010-21 / HEL 2021-008058.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo on 20 000 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupunginkanslian 3.9.2021 päivättyyn osallistumispyyntöön HEL 2021-008058. Hankinnasta muodostetaan hankintalain 1397/2016 49 §:n mukainen dynaaminen hankintajärjestelmä (DPS), jossa Helsingin kaupungin yksiköt toteuttavat yksittäiset hankinnat dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksyttyjen toimittajien kesken DPS:n sisäisillä kilpailutuksilla.

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 5.9.2021 sähköisessä HILMA- ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi.

Osallistumishakemuksia voi jättää koko dynaamisen hankintajärjestelmän keston ajan. Dynaaminen hankintajärjestelmä on käytössä 1.3.2028 saakka.

Tätä sopimusta ei ole jaettu osiin, koska jakaminen tekee sopimuksen toteuttamisesta teknisesti liian vaikeaa.

Osallistumispyynnössä on esitetty ehdokkaiden soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet. Palmia Oy täyttää soveltuvuusvaatimukset.

 

Sovellettavat säännökset ja päätöstoimivalta

Hankintalain (1397/2016) 123 §:n mukaan hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava.

Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan kansliapäällikkö päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita. Kansliapäällikkö päätti yhteishankintojen toimivallan siirrosta hankintajohtajalle päätöksellään 15.6.2017, 37 §.

Lisätiedot

Satu Hiltunen, Hankinta-asiantuntija, puhelin

satu.h.hiltunen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, DPSään hyväksyminen, Khs

Tiedoksi

Asianomaiset

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566