Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunginkanslia

 

 

Talous- ja suunnitteluosasto

 

 

Hankinnat ja kilpailuttaminen

03.08.2021

 

 

 

 

Hankintajohtaja

 

 

 

 

53 §

Henkilöarviointipalveluiden ja rekrytointia tukevien palveluiden hankinnan keskeyttäminen

HEL 2020-010952 T 02 08 02 00

H075-20

Päätös

Hankintajohtaja päätti keskeyttää henkilöarviointipalveluiden ja rekrytointia tukevien palveluiden sekä suorahakupalveluiden yhteishankinnan osa-alueen 1 (henkilöarviointipalvelut ja rekrytointia tukevat palvelut) osalta hankintaa tekemättä.

Päätöksen perustelut

Hankintajohtaja teki hankinnassa (H075-20, Dnro HEL 2020-010952) hankintapäätöksen 211 § 3.12.2020. Hankintapäätöksestä valitettiin markkinaoikeuteen. Valitus kohdistui suorahakupalveluiden osa-alueisiin 2-4. Markkinaoikeus hylkäsi valituksen 1.6.2021.

Osa-alueelle 1 valittiin kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt tarjoaja MPS-Yhtiöt Oy.

MPS-Yhtiöt Oy on ilmoittanut 30.6.2021 luopuvansa sopimuksesta. MPS-Yhtiöt Oy ei ole valitusprosessin jälkeen täyttänyt tarjouspyynnön soveltuvuusvaatimuksia eikä näin ollen pysty tarjoamaan hankinnan kohteen mukaista palvelua.

Hankintayksikköaloitteisen hankintaoikaisun määräaika on valitusprosessin aikana umpeutunut.

Hankinnasta tullaan järjestämään uusi tarjouskilpailu osa-alueen 1 osalta.

Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi on perusteltua pitää saadut tarjoukset salassa asiakirjojen julkisuudesta annetun lain (612/1999) 24 §:n momentin 17 kohdan perusteella siihen saakka, kunnes hankintayksikkö on tehnyt ratkaisun uudessa hankintamenettelyssä tai päättänyt luopua hankinnasta.

Lisätiedot

Janina Riutta, puhelin

janina.riutta(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Asianosaiset

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566