Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Kaupunginkanslia

 

 

Talous- ja suunnitteluosasto

 

 

Hankinnat ja kilpailuttaminen

10.05.2021

 

 

 

 

Hankintajohtaja

 

 

 

 

35 §

Toimisto- ja julkitilakalusteiden yhteishankinta

HEL 2020-012513 T 02 08 01 00

Päätös

Hankintajohtaja päätti hyväksyä seuraavat toimittajat toimisto- ja julkitilakalusteiden yhteishankinnan puitejärjestelyyn neljäksi (4) vuodeksi kokonaistaloudellisesti edullisimpana, ensisijajärjestyksessä:

1.      Modeo Oy (2028267-4)
2.      Isku Interior Oy (1831497-2)
3.      Tavara-Trading TTR Oy (1460475-4)
4.      Pa-Ri Materia Oy (1068653-6)
5.      OffiStore Oy (1045903-3)
6.      Martela Oyj (0114891-2)
7.      Kinnarps Oy (0974444-4)
8.      Oy Aj-Tuotteet Ab (0643009-5)
9.      Lekolar-Printel Oy (1546343-8)
10.    Input Interior Oy (2667489-2

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo on 18 700 000 euroa.

Hankintasopimusta ei voida tehdä ennen kuin tarjoaja on toimittanut hankintayksikölle tarjouspyynnössä mainitut hankintalain 88 §:n mukaiset otteet rikosrekisteristä. Hankintayksikkö tutkii otteista koskeeko tarjoajaa jokin hankintalain 80 §:n mukainen pakollinen poissulkemisperuste. Poissulkemisperusteen ilmetessä ratkaistaan hankintaa koskeva päätös uudelleen oikaisemalla tätä päätöstä hankintalain 132 §:n mukaisesti

Päätöksen perustelut

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupunginkanslian 22.1.2021 päivättyyn tarjouspyyntöön H066-20, Dnro HEL 2020-012513. Toimisto- ja julkitilakalusteiden yhteishankinta on toteutettu avoimella menettelyllä.

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 24.1.2021 sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Lisäksi hankinnasta julkaistiin ensimmäinen korjausilmoitus 25.2.2021 sekä toinen korjausilmoitus 10.3.2021. Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 18.3.2021. Määräaikaan mennessä saapui seitsemäntoista (17) tarjousta: ADI Kalusteet Oy, Arvo Piiroinen Oy, Audio-Kaluste Oy, Input interior Oy, Isku Interior Oy, Kinnarps Oy, Kuopion Woodi Oy, Lekolar-Printel Oy, Martela Oyj, Modeo Oy, Nomart Oy, OffiStore Oy, Ofisea Oy, Oy Aj-Tuotteet Ab, Pa-Ri Materia Oy, Tavara Trading TTR Oy ja Tevella Oy.

Tätä hankintasopimusta ei ole jaettu osiin, koska jakaminen tekee sopimuksen toteuttamisesta teknisesti liian vaikeaa.

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnön kohdassa Muut ehdot sekä ESPD-liitteessä on esitetty tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet.

Tarjoajien soveltuvuutta koskevat edellytykset on tarkastettu lukuun ottamatta pakollisia poissulkemisperusteita, jotka tarkastetaan päätöksenteon jälkeen ennen mahdollisen sopimuksen tekemistä tarjoajan toimittamien rikosrekisteriotteiden perusteella.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnössä on asetettu tarjoukselle ja sen sisällölle sekä hankinnan kohteelle vähimmäisvaatimukset. Vähimmäisvaatimuksissa on asetettu hankittaville tuotteille laadullisia vaatimuksia (laatukriteereitä), jotka tarjottavien tuotteiden on pitänyt täyttää. Jos laadulliset vähimmäisvaatimukset eivät ole täyttyneet, on tarjous hylätty tarjouspyynnön vastaisena.

Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten vertailu

Hankittavien tuotteiden valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytettiin halvinta hintaa. 

Tarjousten vertailu on tämän päätöksen liitteenä olevassa vertailutaulukossa. Sopimuskauden aikana noudatetaan tarjousvertailun perusteella muodostettua etusijajärjestystä:

1.      Modeo Oy (2028267-4)
2.      Isku Interior Oy (1831497-2)
3.      Tavara-Trading TTR Oy (1460475-4)
4.      Pa-Ri Materia Oy (1068653-6)
5.      OffiStore Oy (1045903-3)
6.      Martela Oyj (0114891-2)
7.      Kinnarps Oy (0974444-4)
8.      Oy Aj-Tuotteet Ab (0643009-5)
9.      Lekolar-Printel Oy (1546343-8)
10.    Input Interior Oy (2667489-2

Sovellettavat säännökset ja päätöstoimivalta

Hankintalain (1397/2016) 123 §:n mukaan hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava.

Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan kansliapäällikkö päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita. Kansliapäällikkö päätti yhteishankintojen toimivallan siirrosta hankintajohtajalle päätöksellään 15.6.2017, 37 §.

Lisätiedot

Minna Vinni, palvelupäällikkö, puhelin: +358931031544

minna.vinni(a)hel.fi

Liitteet

1

Vertailut

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjouksen jättäneet

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus
Liite 1

Tiedoksi

Tarjouksen jättäneet

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566