Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunginkanslia

 

 

Talous- ja suunnitteluosasto

 

 

Hankinnat ja kilpailuttaminen

27.04.2021

 

 

 

 

Hankintajohtaja

 

 

 

 

32 §

Rakennuspiirustusten kopiointi ja tulostuspalvelut oheistuotteineen hankinnan optiokauden käyttäminen

HEL 2021-005209 T 02 08 02 00

Päätös

Hankintajohtaja päätti, että rakennuspiirustusten kopiointi ja tulostuspalvelut oheistuotteineen hankinnan optiokausi otetaan käyttöön ja sopimus tehdään 12.8.2021 - 11.8.2023 ajaksi alla olevan sopimustoimittajan kanssa:

- Grano Oy (2197935-0)

Optiokauden arvonlisäveroton arvo on 1 250 000 euroa.

Päätöksen perustelut

 

Hankintajohtaja on tehnyt päätöksen 33/2018, 13.6.2018 rakennuspiirustusten kopiointi ja tulostuspalvelut oheistuotteineen hankinnasta. Tämä päätös on sisältänyt mahdollisuuden optioon.

Lisätiedot

Minna Vinni, palvelupäällikkö, puhelin: +358931031544

minna.vinni(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosainen

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Tiedoksi

Asianosainen

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566