Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Kaupunginkanslia

 

 

Talous- ja suunnitteluosasto

 

 

Hankinnat ja kilpailuttaminen

08.04.2021

 

 

 

 

Hankintajohtaja

 

 

 

 

25 §

Leikki- ja virikemateriaalien yhteishankinta

HEL 2021-001001 T 02 08 01 00

Päätös

Hankintajohtaja päätti hyväksyä leikki- ja virikemateriaalien yhteishankinnassa kahdeksi (2) vuodeksi kokonaistaloudellisesti edullisimpina seuraavat tarjoukset:

Kohderyhmä 1. Varhaiskasvatuksen leikki- ja virikemateriaali

- Lekolar-Printel Oy (1546343-8)

- Tevella Oy (2575744-8)

Kohderyhmä 2. Opetusvälineet sekä eri asiakasryhmien kuntoutusta ja toimintakykyä vahvistava virikemateriaali

- ELLI Early Learning Oy (0727136-4)

- Lekolar-Printel Oy (1546343-8)

-Tevella Oy (2575744-8).

Lisäksi hankintaan kuuluu kahden (2) vuoden optiokausi, jonka käyttöönotosta hankintayksikkö päättää erikseen suoraa hankintaa käyttäen ennen perussopimuskauden päättymistä.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo on noin 2 800 000 euroa mukaan lukien mahdollinen optiokausi.

Hankintasopimusta ei voida tehdä ennen kuin tarjoaja on toimittanut hankintayksikölle tarjouspyynnössä mainitut hankintalain 88 §:n mukaiset rikosrekisteriotteet. Hankintayksikkö tutkii otteista, koskeeko tarjoajaa jokin hankintalain 80 §:n mukainen pakollinen poissulkemisperuste. Poissulkemisperusteen ilmetessä ratkaistaan hankintaa koskeva päätös uudelleen oikaisemalla tätä päätöstä hankintalain 132 §:n mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupunginkanslian 16.2.2021 päivättyyn tarjouspyyntöön H007-21, HEL 2021-001001. Leikki- ja virikemateriaalien yhteishankinta on toteutettu avoimella menettelyllä.

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 18.2.2021 ja korjausilmoitukset 21.2.2021 ja 19.3.2021 sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 31.3.2021 klo 12.00. Määräaikaan mennessä saapui 3 tarjousta: ELLI Early Learning Oy, Lekolar-Printel Oy ja Tevella Oy.

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnön on esitetty tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet.

Tarjoajien soveltuvuutta koskevat edellytykset on tarkastettu lukuun ottamatta pakollisia poissulkemisperusteita, jotka tarkastetaan päätöksenteon jälkeen ennen mahdollisen sopimuksen tekemistä tarjoajan toimittamien rikosrekisteriotteiden perusteella.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnössä on asetettu tarjoukselle ja sen sisällölle sekä hankinnan kohteelle vähimmäisvaatimukset, jotka tarjouksen on pitänyt täyttää. Jos laadulliset vähimmäisvaatimukset eivät ole täyttyneet, on tarjous hylätty tarjouspyynnön vastaisena.

Määräajassa saapuneet tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten vertailu

Valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena hinta-laatusuhteeltaan parasta tarjousta. Tarjouspyynnön mukaan kumpaankin kohderyhmään valitaan 3 toimittajaa.  Jos vaatimukset täyttäviä tarjoajia on enemmän kuin 3, hankintayksikkö valitsee toimittajat, joiden tuotevalikoimat vastaavat parhaiten kohderyhmän tarpeisiin huomioiden valikoiman monipuolisuus ja laajuus. Sopimuskauden aikana tilataan edullisin tilaajan tarkoituksen mukainen tuotekokonaisuus huomioiden toimittajien toimituskulut.

Vertailua ei tehdä, koska kohderyhmään 1 saatiin 2 tarjousta ja kohderyhmään 2 saatiin 3 tarjousta. Kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset tekivät kohderyhmässä 1 Lekolar-Printel Oy ja Tevella Oy sekä kohderyhmässä 2 ELLI Early Learning Oy, Lekolar-Printel Oy ja Tevella Oy.

Sovellettavat säännökset ja päätöstoimivalta

Hankintalain (1397/2016) 123 §:n mukaan hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava.

Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan kansliapäällikkö päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita. Kansliapäällikkö päätti yhteishankintojen toimivallan siirrosta hankintajohtajalle päätöksellään 15.6.2017, 37 §.

Lisätiedot

Raili Alanko, palvelupäällikkö, puhelin: +358931031764

raili.alanko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjouksen jättäneet

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566