Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (5)

Kaupunginkanslia

 

 

Talous- ja suunnitteluosasto

 

 

Hankinnat ja kilpailuttaminen

14.01.2021

 

 

 

 

Hankintajohtaja

 

 

 

 

5 §

Suojakäsineiden ja henkilösuojainten yhteishankinta

HEL 2020-012325 T 02 08 01 00

H010-20

Päätös

Hankintajohtaja päätti hyväksyä seuraavat kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset hankinnan kohteittain kolmeksi (3) vuodeksi suojakäsineet ja henkilösuojaimet –puitejärjestelyyn.

Suojakäsineet:

Osa-alue 1 Nitriili- ja kemikaalikäsineet: ETRA OY (0107801-0)

Osa-alue 2 Asentajan käsineet: ETRA OY (0107801-0)

Osa-alue 3 Viiltosuojakäsineet: Skydda Suomi Oy (2446418-4)

Osa-alue 4 Muut käsineet: ETRA OY (0107801-0)

Henkilösuojaimet:

Osa-alue 5 Pään- ja kuulonsuojaimet: Lyreco Finland Oy (1870837-3)

Osa-alue 6 Silmiensuojaimet: Lyreco Finland Oy (1870837-3)

Osa-alue 7 Hengityssuojaimet: VeliMark Oy (2246772-8)

Osa-alue 8 Haalarit, huomioliivit ja polvisuojat: Lyreco Finland Oy (1870837-3)

Lisäksi hankintaan kuuluu yhden vuoden optiokausi, jonka käyttöönotosta hankintayksikkö päättää erikseen suoraa hankintaa käyttäen ennen perussopimuskauden päättymistä.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo on 920 000 euroa.

Hankintasopimusta ei voida tehdä ennen kuin tarjoaja on toimittanut hankintayksikölle tarjouspyynnössä mainitut hankintalain 88 §:n mukaiset otteet rikosrekisteristä. Hankintayksikkö tutkii otteista koskeeko tarjoajaa jokin hankintalain 80 §:n mukainen pakollinen poissulkemisperuste. Poissulkemisperusteen ilmetessä ratkaistaan hankintaa koskeva päätös uudelleen oikaisemalla tätä päätöstä hankintalain 132 §:n mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupunginkanslian 19.11.2020 päivättyyn tarjouspyyntöön H010-20, Dnro HEL 2020-012325. Suojakäsineiden ja henkilösuojainten hankinta on toteutettu avoimella menettelyllä.

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 21.11.2020 sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 21.12.2020 kello 12:00. Määräaikaan mennessä saapui 9 tarjousta:

-Ejendals Suomi Oy (0178248-9) teki tarjouksen osa-alueille 1-4.

-ETRA Oy (0107801-0) teki tarjouksen osa-alueille 1-8.

-Grolls Oy (1085452-8) teki tarjouksen osa-alueille 1-4.

-Juha Rantanen Oy (0510912-8) teki tarjouksen osa-alueille 1,3, 5-8.

-Lyreco Finland Oy (1870837-3) teki tarjouksen osa-alueille 5,6 ja 8.

-Malkit Oy (1825400-9) teki tarjouksen osa-alueelle 8.

-Skydda Suomi Oy (2446418-4) teki tarjouksen osa-alueille 1-8.

-VeliMark Oy (2246772-8) teki tarjouksen osa-alueille 5-7.

-Wurth Oy (0202881-6) teki tarjouksen osa-alueille 2,3,5,6 ja 8.

 

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

 

Tarjouspyynnön kohdassa Muut ehdot ja ESPD-lomakkeessa on esitetty tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet.

Grolls Oy ei toimittanut tarjouspyynnön kohdassa Muut ehdot ja tarjouspyynnön liitteessä 3 ”Laatutekijöiden pisteytys” vaadittuja tuotenäytteitä tarjoamistaan osa-alueista 1-4. Näin ollen Grolls Oy ei täytä kyseistä vaatimusta tuotenäytteiden toimittamisesta ja tarjoaja tulee sulkea pois tarjouskilpailusta tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun takia.

Juha Rantanen Oy ei toimittanut tarjouspyynnön kohdassa Muut ehdot ja tarjouspyynnön liitteessä 3 ”Laatutekijöiden pisteytys” osa-alueen 3 position 3.3 vaadittua tuotenäytettä. Näin ollen Juha Rantanen Oy ei täytä kyseistä vaatimusta tuotenäytteiden toimittamisesta ja tarjoaja tulee sulkea pois osa-alueen 3 tarjouskilpailusta tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun takia.

Tarjoajien soveltuvuutta koskevat edellytykset on tarkastettu lukuun ottamatta pakollisia poissulkemisperusteita, jotka tarkastetaan päätöksenteon jälkeen ennen mahdollisen sopimuksen tekemistä tarjoajan toimittamien rikosrekisteriotteiden perusteella.

 

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

 

Hankintayksikkö on pyytänyt 7.1.2021 Lyreco Finland Oy:ltä hankintalain 96 §:n mukaisen selvityksen annetun tarjouksen hinnoista ja kustannuksista. Hankintayksikkö on vastaanottanut selvityksen 11.1.2021 ja todennut, että vastaus selvittää riittävästi tarjouksen hintarakennetta eikä yhtiö ole vastauksen perusteella rikkonut ympäristö-, sosiaali- tai työlainsäädännön velvoitteita.

Määräajassa saapuneet tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia.

 

Tarjousten vertailu

 

Hankittavien tuotteiden valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytettiin parasta hinta-laatusuhdetta osa-alueilla 1-4 ja 6, jossa hinnan painotus on 80 % ja laadun 20 %. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytettiin hinnaltaan halvinta tarjousta osa-alueilla 5, 7 ja 8.

Tarjousten vertailu hinta- ja laatupisteineen ja perusteluineen on tämän päätöksen liitteenä olevassa vertailutaulukossa (liite 1).

Vertailun perusteella puitejärjestelyyn valitaan osa-alueittain seuraavat tarjoajat:

Suojakäsineet:

Osa-alue 1 Nitriili- ja kemikaalikäsineet: ETRA OY (0107801-0)

Osa-alue 2 Asentajan käsineet: ETRA OY (0107801-0)

Osa-alue 3 Viiltosuojakäsineet: Skydda Suomi Oy (2446418-4)

Osa-alue 4 Muut käsineet: ETRA OY (0107801-0)

Henkilösuojaimet:

Osa-alue 5 Pään- ja kuulonsuojaimet: Lyreco Finland Oy (1870837-3)

Osa-alue 6 Silmiensuojaimet: Lyreco Finland Oy (1870837-3)

Osa-alue 7 Hengityssuojaimet: VeliMark Oy (2246772-8)

Osa-alue 8 Haalarit, huomioliivit ja polvisuojat: Lyreco Finland Oy (1870837-3)

 

Sovellettavat säännökset ja päätöstoimivalta

 

Hankintalain (1397/2016) 123 §:n mukaan hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava.

Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan kansliapäällikkö päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita. Kansliapäällikkö päätti yhteishankintojen toimivallan siirrosta hankintajohtajalle päätöksellään 15.6.2017, 37 §.

Lisätiedot

Janina Riutta, puhelin

janina.riutta(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1 Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus
Liite 1

Tiedoksi

Asianosaiset

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566