Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunginkanslia

 

 

Henkilöstöosasto

 

 

 

23.11.2020

 

 

 

 

Henkilöstöjohtaja

 

 

 

 

49 §

Ohje arkipyhäviikkojen työajasta 31.8.2020 alkaen

HEL 2020-012602 T 01 01 03 02

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti antaa liitteenä olevan ohjeen arkipyhäviikkojen työajasta 31.8.2020 alkaen.

Päätöksen perustelut

Kilpailukykysopimuksen perusteella sovitut säännöllisen työajan pidennykset ovat voimassa sunnuntaihin 30.8.2020 asti.

KVTES 2020–2021 sopimuksen mukaisia säännöllisiä työaikoja, noudatetaan 31.8.2020 lukien tai lähinnä kyseistä ajankohtaa alkavan työaikajakson alusta lukien.

Kilpailukykysopimuksen perusteella sovittujen säännöllisten työaikojen pidennysten poistuessa tilalle on sovittu eräistä mm. työaikaluvun ja vuosilomaluvun muutoksista. Nämä muutokset tulevat voimaan 31.8.2020.

Lisätiedot

Matti Heiskanen, Johtava työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 27923

matti.heiskanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Arkipyhäviikkojen työaikaohje 31.8.2020

2

Laske arkipyhäviikkojen työajan pituus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 120

Siltasaarenkatu 18-20

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566