Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunginkanslia

 

 

Henkilöstöosasto

 

 

 

18.11.2020

 

 

 

 

Henkilöstöjohtaja

 

 

 

 

48 §

Kesätyöntekijöiden palkkaaminen vuonna 2021

HEL 2020-011552 T 01 00 00 00

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti antaa liitteen 1 mukaisen ohjeen kesätyöntekijöiden palkkaamiseksi kesäksi 2021.

Lisäksi henkilöstöjohtaja päätti, että kesätyöntekijöiden ikäraja lasketaan 16 ja 17 vuotta kalenterivuoden aikana täyttäviin peruskoulun suorittaneisiin Nuorisoneuvoston lausunnon (19.3.2020) mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Ohje kesätyöntekijöiden palkkaamiseksi kaupungin toimialoille, virastoille ja liikelaitoksille on päivitetty vuodelle 2021.

Lisätiedot

Emmi Korvola, hr-asiantuntija, puhelin: 310 36593

emmi.korvola(a)hel.fi

Liitteet

1

Kesätyöntekijöiden palkkaaminen vuonna 2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslian henkilöstöosasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 120

Siltasaarenkatu 18-20

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566