Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Kaupunginkanslia

 

 

Henkilöstöosasto

 

 

 

06.11.2020

 

 

 

 

Henkilöstöjohtaja

 

 

 

 

47 §

Coachaavan urakeskustelun valmiudet - esihenkilövalmennuksen hankinta Helsingin kaupungille

HEL 2020-008160 T 02 08 02 00

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti hyväksyä Management Institute of Finland MIF Oy:n (2460281-5) tarjouksen kolmeksi (3) vuodeksi kokonaistaloudellisesti edullisimpana.

Lisäksi hankintaan kuuluu yhden vuoden optiokausi, jonka käyttöönotosta hankintayksikkö päättää erikseen suoraa hankintaa käyttäen ennen perussopimuskauden päättymistä.

Henkilöstöjohtaja päätti sulkea pois tarjouskilpailusta Algu Oy:n (2281509-1), JJS Konsulttiverkko Oy:n (2869647-6), Miltton Oy:n (1654439-5), Synesis Oy:n (2960243-5), Tamora Oy:n (2314396-0, kaksi erillistä tarjousta) tarjoukset, koska tarjoukset eivät täyttäneet soveltuvuudelle asetettuja vaatimuksia.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo on 60 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupunginkanslian 29.06.2020 päivättyyn tarjouspyyntöön, sekä korjausilmoitukseen 04.08.2020, H058-20, Dnro HEL 2020-008160. Coachaavan urakeskustelun valmiudet - esihenkilövalmennuksen hankinta Helsingin kaupungille on toteutettu avoimella menettelyllä.

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 29.06.2020 sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 18.08.2020. Määräaikaan mennessä saapui yhdeksän (9) tarjousta: Algu Oy, Clinimed Oy, JJS Konsulttiverkko Oy, Management Institute of Finland MIF Oy, Miltton Oy, Synesis Oy, Tamora Oy (kaksi erillistä tarjousta), Tevere Oy.

Tätä hankintasopimusta ei ole jaettu osiin, koska jakaminen tekee sopimuksen toteuttamisesta teknisesti liian vaikeaa.

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnön kohdassa Soveltuvuusvaatimukset on esitetty tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet.

Algu Oy:n (2281509-1), JJS Konsulttiverkko Oy:n (2869647-6), Miltton Oy:n (1654439-5), Synesis Oy:n (2960243-5), Tamora Oy:n (2314396-0, kaksi tarjousta) tarjouksissa nimetyillä valmentajilla ei ollut tarjouspyynnössä vähimmäisvaatimuksena edellytettyä kokemusta coachien coachauksesta/valmentamisesta. Näin ollen Algu Oy, JJS Konsulttiverkko Oy, Miltton Oy, Synesis Oy, Tamora Oy (kaksi tarjousta) tulee sulkea pois tarjouskilpailusta tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun takia.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnössä on asetettu tarjoukselle ja sen sisällölle sekä hankinnan kohteelle vähimmäisvaatimukset.

Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten vertailu

Hankittavien tuotteiden valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytettiin hinta-laatusuhteeltaan parasta tarjousta.

Tarjouspyynnön kohdan Hankinnan kohteen kriteerit mukaan hinnan painoarvo on 60 % ja laadun 40 %. Laadun osalta arvioidaan nimetyn valmentajan vähimmäisvaatimukset ylittävää pätevyyttä.

Tarjousten vertailu hinta- ja laatupisteineen ja perusteluineen on tämän päätöksen liitteenä olevassa vertailutaulukossa. Vertailu osoittaa, että kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen on tehnyt Management Institute of Finland MIF Oy.

Lisätiedot

Päivi Mäkeläinen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 36320

paivi.makelainen(a)hel.fi

Sanna Lyly, johtava henkilöstöasiantuntija, puhelin: 310 70230

sanna.lyly(a)hel.fi

Liitteet

1

vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjouksen jättäneet

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566