Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunginkanslia

 

 

Henkilöstöosasto

 

 

 

29.10.2020

 

 

 

 

Henkilöstöjohtaja

 

 

 

 

46 §

Palvelussuhdeasuntoja koskevat periaatteet

HEL 2020-011831 T 00 01 00

Päätös

Henkilöstöjohtaja antaa liitteen mukaisen ohjeen palvelussuhdeasuntoja koskevista periaatteista.

Päätöksen perustelut

Tässä ohjeessa on tehty muutoksia palvelussuhdeasuntoja koskeviin periaatteisiin kaupunginhallituksen 25.9.2019 valtuustoaloitteen käsittelyn yhteydessä tekemien linjausten mukaisesti (pöytäkirja 15/2019, Asia/12, § 261).

Muutokset ja tarkennukset koskevat vuokrasuhteen kestoa ja vuokra-asuntojen kohdentamista. Ohjeeseen on tehty lisäksi teknisiä muutoksia ohjeen käytön sujuvoittamiseksi lisäämällä muun muassa linkkejä.

Lisätiedot

Helena Wendorf, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 23529

helena.wendorf(a)hel.fi

Liitteet

1

Palvelussuhdeasuntoja koskevat periaatteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslian henkilöstöosasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 120

Siltasaarenkatu 18-20

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566