Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunginkanslia

 

 

Henkilöstöosasto

 

 

 

22.10.2020

 

 

 

 

Henkilöstöjohtaja

 

 

 

 

45 §

Henkilöstöhankinnan periaatteet 1.11.2020 alkaen

HEL 2020-011550 T 01 00 00 00

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti antaa liitteen mukaisen ohjeen henkilöstöhankinnan periaatteista. Nämä henkilöstöhankinnan periaatteet tulevat voimaan 1.11.2020 lukien ja ne korvaavat kaupunginhallituksen 20.8.2012 hyväksymät periaatteet sekä henkilöstökeskuksen 5.1.2011 antaman ohjeen seuraajamallista (Heke 2011-5).

Päätöksen perustelut

Aiemmat ohjeet on vahvistettu 20.8.202012 ja ne ovat voimassa enintään 31.12.2021 asti.

Ohjeet on päivitetty vastaamaan nykyistä toimintamallia, esim. aiemman täyttölupamenettelyn korvaaminen työntarjoamisen menettelyllä. Ohjeiden sisällössä on huomioitu aiempaa vahvemmin hakijakokemuksen merkitys. Ohjeessa tuodaan esiin Helsingin tavoite edistää aktiivisin toimenpitein henkilöstön yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä kehittää monimuotoisuuden johtamista.

Lisätiedot

Tarja Näkki, strategisen resursoinnin päällikkö, puhelin: 09 310 26379

tarja.nakki(a)hel.fi

Liitteet

1

Henkilöstöhankinnan periaatteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslian henkilöstöosasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 120

Siltasaarenkatu 18-20

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566