Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunginkanslia

 

 

Henkilöstöosasto

 

 

 

18.06.2020

 

 

 

 

Henkilöstöjohtaja

 

 

 

 

31 §

Paikallinen sopimus Ressun IB-peruskoulun eräiden opettajien opetusvelvollisuudesta ja heidän palkkauksestaan

HEL 2020-007819 T 01 00 01 00

Päätös

 

Henkilöstöjohtaja hyväksyi liitteen mukaisen Ressun IB-peruskoulun paikallisen sopimuksen.

Päätöksen perustelut

Ressun IB-peruskoulun paikallinen sopimus päivitetään. Aikaisempi sopimus on ollut vuodelta 2005. Tämän jälkeen opetustoiminnassa on tapahtunut muutoksia, joiden johdosta paikallisen sopimuksen sisällön päivittäminen ja sanamuotojen nykyaikaistaminen on ollut tarpeen. Paikallisesta sopimuksesta on neuvoteltu asianomaisten järjestöjen edustajien kanssa ja neuvottelujen lopputuloksena on esitetty paikallisen sopimuksen viemistä päätöksentekoon.

Lisätiedot

Iikka Avela, johtava työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 28669

iikka.avela(a)hel.fi

Liitteet

1

Paikallinen sopimus - Ressun IB-peruskoulu

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan henkilöstöhallinto

Kaupunginkanslian henkilöstöosasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566