Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunginkanslia

 

 

Henkilöstöosasto

 

 

 

10.06.2020

 

 

 

 

Henkilöstöjohtaja

 

 

 

 

29 §

Ohjeet esihenkilöiden päätöksenteosta henkilöstöasioissa ja menettelytavoista virkajärjestelyissä

HEL 2020-007149 T 00 01 00

Päätös

Henkilöstöjohtaja antoi liitteiden 1-2 mukaiset ohjeet esihenkilöiden  päätösten tekemisestä henkilöstöasioissa sekä virkajärjestelyjä ja virkasuhdetta koskevista menettelytavoista.

Päätöksen perustelut

Esihenkilöiden henkilöstöhallinnon päätöksentekoa ja virkajärjestelyjä sekä virkasuhdetta koskeva ohjeistus menettelytavoista on päivitetty.

Lisätiedot

Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70262

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Liitteet

1

Viranhaltijapäätökset ja muut esihenkilöiden päätökset henkilöstöasioissa -ohje

2

Ohje virkajärjestelyjä  ja virkasuhdetta koskevista menettelytavoista

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566