Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunginkanslia

 

 

Henkilöstöosasto

 

 

 

28.04.2020

 

 

 

 

Henkilöstöjohtaja

 

 

 

 

27 §

Työterveyskyselyn 2019 tuloksen perusteella valittujen työyksiköiden kehittäminen

HEL 2020-005326 T 02 02 02

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti hyväksyä liitteessä olevat ehdotetut kehittämishankkeet ja myöntää niille kehittämisrahaa yhteensä 71 535,00 euroa.

Päätöksen perustelut

Kaupunkitasoisen toimintamallin mukaisesti Työterveyskyselyn tulosten perusteella työpaikkojen työkyky- tai sosiaalisen pääoman riskeihin reagoidaan systemaattisesti.

Kaikille työyksiköille, joiden Työterveyskyselyn 2019 sosiaalisen pääoman tai työkykyriskien tulos poikkeaa tilastollisesti merkitsevästi toimialan ja tai kaupungin tuloksesta, laaditaan kehittämisohjelma toimenpiteineen.

Kehittämistoimenpiteiden kustannuksista 50 % korvataan keskushallinnosta ja toimiala tai liikelaitos maksaa itse 50 % kehittämiskustannuksista. Korvaukset maksetaan kaupungin yhteisistä työhyvinvointimäärärahoista henkilöstöosaston sisäiseltä tilaukselta 1836400010.

Toimialat ovat lähettäneet hakemuksensa kaupunginkansliaan ja ne on arvioitu henkilöstöosastolla. Valmiit ja toteuttamiskelpoiset suunnitelmat olivat edellytyksenä rahansaamiseen. Rahaa ei myönnetty lisätyövoiman palkkaamiseen työyksikköön.

Lisätiedot

Titi Heikkilä, työhyvinvointipäällikkö, puhelin: 09 310 36127

titi.heikkila(a)hel.fi

Liitteet

1

Työterveyskysely 2019 kehitettävät työyhteisöt

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia, henkilöstöosasto

Kaupunginkanslia, taloushallinto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566