Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunginkanslia

 

 

Henkilöstöosasto

 

 

 

25.03.2020

 

 

 

 

Henkilöstöjohtaja

 

 

 

 

24 §

Vuosilomaohje

HEL 2020-003921 T 01 00 01 00

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti antaa liitteen mukaisen vuosilomaa koskevan ohjeen.

Päätöksen perustelut

Vuosilomaohjetta on päivitetty vastaamaan vallitsevaa lainsäädäntöä ja virka- ja työehtosopimuksia. Lisäksi on tehty teknisluontoisia muutoksia.

Lisätiedot

Helena Wendorf, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 23529

helena.wendorf(a)hel.fi

Mikko Rantala, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 29992

mikko.rantala(a)hel.fi

Liitteet

1

Vuosilomaohje 25.3.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Henkilöstöosasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566