Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunginkanslia

 

 

Henkilöstöosasto

 

 

 

20.03.2020

 

 

 

 

Henkilöstöjohtaja

 

 

 

 

20 §

Ohje tuplavuorokorvauksesta sosiaali- ja terveystoimialalla

HEL 2020-003581 T 01 02 00 00

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti antaa liitteen mukaisen ohjeen tuplavuorokorvauksesta sosiaali- ja terveystoimialalla.

Päätöksen perustelut

Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuudessa on isoja haasteita. Tuplavuorosta maksettavan korvauksen tarkoitus on helpottaa tilanteita, joissa sijaisia ei ole saatu ja joissa toimintojen pitäminen käynnissä on välttämätöntä normaalin palvelutarpeen takia.

Tuplavuorosta saatavalla korvauksella pyritään parantamaan mahdollisuutta saada työntekijöitä tekemään peräkkäisiä työvuoroja työhyvinvointi ja työssäjaksaminen huomioiden.

Lisätiedot

Hanna Björkstrand, johtava työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 28915

hanna.bjorkstrand(a)hel.fi

Sanna Tonteri, neuvottelupäällikkö, puhelin: 09 310 36274

sanna.tonteri(a)hel.fi

Liitteet

1

Ohje tuplavuorokorvauksesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveystoimialan henkilöstöhallinto

Kaupunginkanslian henkilöstöosasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566