Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunginkanslia

 

 

Henkilöstöosasto

 

 

 

18.03.2020

 

 

 

 

Henkilöstöjohtaja

 

 

 

 

19 §

ERHEPYKÄLÄ

HEL 2020-003581 T 01 02 00 00

Päätöksen perustelut

 

Lisätiedot

Hanna Björkstrand, johtava työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 28915

hanna.bjorkstrand(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566