Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunginkanslia

 

 

Henkilöstöosasto

 

 

 

05.03.2020

 

 

 

 

Henkilöstöjohtaja

 

 

 

 

15 §

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi pätevöitymistä varten myönnetyn virka- tai työvapaa-ajan palkkaedut

HEL 2020-002821 T 01 02 00 00

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti, että varhaiskasvatuksen lastenhoitajiksi pätevöityville, Suomen Diakoniaopiston työvaltaisessa lastenohjaajakoulutuksessa opiskeleville kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla työskenteleville henkilöille, voidaan maksaa lähiopetusta varten myönnetyn virka- tai työvapaan ajalta täydet palkkaedut toimialan talousarvion puitteissa seuraavin edellytyksin:

Henkilön tulee sitoutua maksamaan kaupungille takaisin saamansa virka- tai työvapaa-ajan palkkaedut, jos hän ei valmistumisensa jälkeen omasta syystä työskentele varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävässä tai poikkeuksellisesti varhaiskasvatuksen opettajan sijaisuudessa tai jos hän omasta syystä eroaa tai erotetaan kaupungin palveluksesta takaisinmaksuehdon ollessa voimassa. Takaisinmaksuehto on voimassa koulutuksen aikana ja kaksi vuotta siitä, kun henkilö valmistuu.     

Päätöksen perustelut

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla käynnistyy Suomen Diakoniaopiston työvaltainen lastenohjaajakoulutus henkilöille, joilla on paljon työkokemusta ja osaamista varhaiskasvatuksesta päiväkotiympäristössä ja joko lukio-opinnot tai ammatillinen toisen alan tutkinto suoritettuna, mutta heiltä puuttuu alan tutkinto.  Koulutuksen aikana opiskellaan kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto.

Tutkinnon opiskelu tapahtuu monimuoto-opiskeluna siten, että henkilöt työskentelevät pääsääntöisesti neljänä päivänä viikossa. Koulutus sisältää lähiopetuspäiviä enintään 20-28 päivää. Tutkinnon suorittamisen kesto, puolesta vuodesta vuoteen, vaihtelee riippuen opiskelijan työ- ja opiskeluhistoriasta ja osaamisesta.

Lisätiedot

Kirsti Tanttu, henkilöstösuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86281

kirsti.tanttu(a)hel.fi

Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70262

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566