Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunginkanslia

 

 

Henkilöstöosasto

 

 

 

02.03.2020

 

 

 

 

Henkilöstöjohtaja

 

 

 

 

14 §

Tutkimuslupa: Anonyymin rekrytoinnin vaikutukset yhdenvertaisuuteen ja rekrytoinnin onnistumiseen

HEL 2020-001997 T 13 02 01

Päätös

Henkilöstöjohtaja myönsi tutkimusluvan Palkansaajien tutkimuslaitoksentutkimukselle ”Anonyymin rekrytoinnin vaikutukset yhdenvertaisuuteen ja rekrytoinnin onnistumiseen”. Tutkimuksen toteuttavat Ohto Kanninen ja Tuomo Virkola. Tutkimuslupa on voimassa 31.12.2025 saakka.

Päätöksen perustelut

Anonyymin rekrytoinnin kokeilu käynnistyi kaupungin kaikilla toimialoilla vuoden 2020 alussa kaupunginhallituksen 12.12.2018 päätöksen mukaisesti. Päätöksessään kaupunginhallitus edellytti, että kokemuksista raportoidaan jatkotoimenpiteiden suunnittelun pohjaksi viimeistään vuonna 2020. Osana tätä raportointityötä on tavoitteena tutkia ja testata, kuinka anonymisointi toteutetaan pilottiin valittujen ammattiryhmien osalta ja tämän myötä edetä laajempaa vaikuttavuustutkimukseen ja -arviointiin.

Tutkimuksen tarkoituksena on arvioida anonymisoinnin vaikutuksia rekrytointiin, ja se perustuu anonyymien ja tavanomaisten rekrytointiprosessien vertailuun. Tutkimuksessa tarkastellaan, kuinka anonymisointi vaikuttaa haastattelukutsuun saamiseen sekä lopulliseen rekrytointipäätökseen ja rekrytoinnin onnistumiseen. Lisäksi tutkitaan sitä, kuinka tieto anonymisoinnista vaikuttaa työpaikan hakemiseen. Anonyymin rekrytoinnin arvioinnissa hyödynnetään Helsingin kaupungin rekistereihin perustuvia tutkimusaineistoja. Tutkimusaineisto pohjautuu rekrytointijärjestelmän työnhakijatietoihin sekä anonymisoituihin tietoihin kaupungin työntekijöistä.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:
Tutkimusraportista ei saa olla tunnistettavissa tutkimukseen osallistuneita henkilöitä. Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia Helsingin kaupungille, ja tutkija saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tuloksia. Tutkimuksen toteuttaja noudattaa julkisyhteisönä julkisuuslaissa sekä muussa lainsäädännössä olevia salassapitoa, julkisuutta ja yksityisyydensuojaa koskevia säännöksiä.

Lisätiedot

Aino Lääkkölä-Pyykönen, HR-asiantuntija, puhelin: (0)9 310 36372

aino.laakkola-pyykonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite1_Tutkimussuunnitelma

2

Liite2_Lupahakemus

3

Liite3_Aineistokuvaus

4

Liite4_Tietosuojaseloste

5

Liite5_Rekrytointiohje

6

Liite6_Ammattiryhmat

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tutkimusluvan hakijat

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslian henkilöstöosasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566