Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunginkanslia

 

 

Henkilöstöosasto

 

 

 

16.02.2020

 

 

 

 

Henkilöstöjohtaja

 

 

 

 

13 §

Määräaikaisten projektitehtävien tehtäväkohtaista palkkaa koskevien palkkapäätösten toimivallan siirtäminen

HEL 2020-001042 T 00 01 00

Päätös

1. Henkilöstöjohtaja siirtää toimivaltaansa Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) soveltamispiiriin kuuluvien määräaikaisten projektitehtävien tehtäväkohtaisten palkkojen päättämisestä seuraavasti ja päätöksen liitteen (liite 1) puitteissa:

 Toimialojen toimialajohtajille, palvelukokonaisuuksien johtajille ja hallintojohtajille alaistensa tehtävien osalta

 Liikelaitosten toimitusjohtajille

 Pelastuslaitoksen pelastuskomentajalle

 Tarkastusviraston tarkastusjohtajalle

 Kaupunginkanslian henkilöstöosaston henkilöstöpolitiikan päällikölle kansliaa koskevissa projekteissa

Henkilöstöjohtaja edellyttää, että projektitehtävien palkkapäätökset tehdään liitteessä 1 kuvattujen vaativuusluokkien ja niihin liittyvien enimmäispalkkojen puitteissa. Mikäli liitteessä 1 olevista vaativuusluokista  ja palkoista poiketaan, siirtyy päätöksenteko Kaupunginkanslian henkilöstöosaston henkilöstöpolitiikan päällikölle.

2. Lisäksi, henkilöstöjohtaja siirtää toimivaltaansa muiden kuin Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) soveltamispiiriin kuuluvien määräaikaisten projektitehtävien tehtäväkohtaisten palkkojen päättämisestä kaupunginkanslian henkilöstöosaston henkilöstöpolitiikan päällikölle.

3. Henkilöstöjohtaja edellyttää, että määräaikaisten projektitehtävien palkoista päätettäessä tulee huolehtia siitä, että toimialoilla, virastoissa ja liikelaitoksissa luodaan päätöksenteon tueksi menettelytavat, joilla varmistetaan yhtenäisten linjausten toteutuminen tehtäväkohtaisia palkkoja määriteltäessä. Toimialojen, virastojen ja liikelaitosten HR seuraa ja arvioi palkan määrittelyä yhdenvertaisuuden toteutumiseksi.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 12 luvun 3 § mukaisesti (16.1.2019) henkilöstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja siihen perustuvasta palkasta tarkastusjohtajan tehtävää lukuun ottamatta, josta päättää tarkastuslautakunta. Henkilöstöjohtaja on siirtänyt tehtäväkohtaisten palkkojen määrittelyyn liittyvää toimivaltaansa (3.1.2020) seuraavasti: määräaikaiset ja yksittäiset tehtävälisiä koskevat päätökset toimialoille, virastoille ja liikelaitoksille sekä kaikki tehtäväkohtaisia palkkoja koskevat pysyvät päätökset kaupungin kanslian henkilöstöpolitiikan päällikölle. Kokonaispalkkaisten tehtävien palkoista päättää edelleen henkilöstöjohtaja tai kansliapäällikkö hallintosäännön mukaisesti.

Projektitehtävillä tarkoitetaan määräaikaisia tehtäviä, jotka perustuvat erilliseen ulkopuoliseen tai kaupungin omaan rahoitukseen. Projektitehtävien tehtäväkohtaisten palkkojen täytyy aina perustua tehtävän vaativuuden arviointeihin. Mikäli projektitehtävissä tapahtuu olennaisia vaativuuden muutoksia, voidaan palkkoja tarkistaa tämän päätöksen mukaisesti noudattamalla liitteen 1 vaativuusluokitukseen perustuvia enimmäispalkkoja.

Projektitehtävien tehtäväkohtaisten palkkojen on oltava oikeassa suhteessa toimialan, viraston tai liikelaitoksen muihin tehtäviin nähden, ja eivät ne saa aiheuttaa palkkavääristymiä. Oikean tehtäväkohtaisen palkkatason varmistamiseksi päättäjän tulee olla yhteydessä oman organisaation henkilöstöpäällikköön tai vastaavaan ennen päätöksentekoa.

Toimialat, virastot ja liikelaitokset vastaavat siitä, että projektitehtäville löytyy rahoitus tulosbudjeteista.

Lisätiedot

Leena Sandgren, palkitsemisen päällikkö, puhelin: 310 20595

leena.sandgren(a)hel.fi

Juha Rosvall, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 29143

juha.rosvall(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1 Määräaikaisten projektitehtävien  tehtäväkohtaisten palkkojen enimmäismäärät KVTES

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566