Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunginkanslia

 

 

Henkilöstöosasto

 

 

 

22.01.2020

 

 

 

 

Henkilöstöjohtaja

 

 

 

 

10 §

Vuorotteluvapaaohje

HEL 2019-013355 T 00 01 00

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti antaa liitteen mukaisen vuorotteluvapaata koskevan ohjeen.

Päätöksen perustelut

Vuorotteluvapaaohjetta on päivitetty vastaamaan vallitsevaa lainsäädäntöä ja siihen on tehty teknisluontoisia muutoksia sanamuotoja täsmentämällä ja lisäämällä linkkejä muiden viranomaisten vuorotteluvapaata koskeviin sivustoihin.

Lisätiedot

Helena Wendorf, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 23529

helena.wendorf(a)hel.fi

Liitteet

1

Vuorotteluvapaaohje

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Toimialat, virastot ja liikelaitokset

Henkilöstöpäälliköt ja vastaavat

Järjestön puheenjohtajat

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566