Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunginkanslia

 

 

Henkilöstöosasto

 

 

 

17.01.2020

 

 

 

 

Henkilöstöjohtaja

 

 

 

 

8 §

Kaupunginkanslian henkilöstöosaston yksiköiden päälliköiden sijaisuudet 1.1.2020 alkaen

HEL 2020-000146 T 00 01 00

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti, että henkilöstöosaston yksiköiden päälliköiden estyneenä tai poissa ollessa sijaisena toimivat:

Henkilöstön saatavuus, strategisen resursoinnin päällikkö
- sijainen rekrytointipäällikkö

Johtamisen ja työkulttuurin kehittäminen, johtamisen ja työkulttuurin kehittämisen päällikkö
- sijainen strategisen uudistumisen päällikkö

Onnistumisen johtaminen, henkilöstön kehittämispäällikkö
- sijainen työhyvinvointipäällikkö

Oppiminen ja uudistuminen, strategisen uudistumisen päällikkö
- sijainen kehittämispäällikkö (vakanssi 017243)

Vastuullinen työnantaja, henkilöstöpolitiikan päällikkö
- sijainen neuvottelupäällikkö

Päätöksen perustelut

Kaupunginkanslian toimintasäännön kohdan 10.4 Sijaisuudet mukaan osaston päällikkö päättää yksiköiden päälliköiden ja tarvittaessa muiden esimiesten sijaisuusjärjestelyistä. Mikäli kaikki nimetyt henkilöt ovat estyneitä, siirtyy sijaisuus seuraavalle ylemmälle esimiehelle.

Lisätiedot

Tanja Kahra, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36105

tanja.kahra(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Henkilöstöosasto

Kanslian talous

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566