Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Kaupunginkanslia

 

 

Henkilöstöosasto

 

 

 

15.01.2020

 

 

 

 

Henkilöstöjohtaja

 

 

 

 

6 §

Rahoituksen myöntäminen toimialoille ja virastoille 16-17-vuotiaiden nuorten palkkakustannuksiin kesälle 2020

HEL 2020-000326 T 02 02 02

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti myöntää vuodelle 2020 varatuista määrärahoista käytettäväksi 16-17-vuotiaiden nuorten palkkaamiseen kesätöihin seuraavat summat:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, 200 010 euroa sekä erityistä tukea työllistymiseen tarvitsevien 16-20-vuotiaiden palkkaamiseen 6 510 euroa

        toimintoalue 181410, varhaiskasvatus ja esiopetus

        toimintoalue 181450, ruotsinkieliset palvelut

        toimintoalue 181480, hallinto- ja tukipalvelut

Kaupunginkanslia, 10 410 euroa

        toimintoalue 189818, kaupunginkanslia

Kaupunkiympäristön toimiala, 37 650 euroa

        toimintoalue 182810, maankäyttö ja kaupunkirakenne

        toimintoalue 182820, rakennukset ja yleiset alueet

        toimintoalue 182830, palvelut ja luvat

        toimintoalue 182880, hallinto- ja tukipalvelut

        toimintoalue 182890, tekniset

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, 356 960 euroa sekä erityistä tukea työllistymiseen tarvitsevien 16-20-vuotiaiden palkkaamiseen 13 020 euroa

        toimintoalue 182910, kulttuuri

        toimintoalue 182920, liikunta

        toimintoalue 182930, nuoriso

        toimintoalue 182980, hallinto- ja tukipalvelut

Pelastuslaitos, 18 830 euroa

        toimintoalue 189870, pelastuslaitos

Sosiaali- ja terveystoimiala, 310 000 euroa sekä erityistä tukea työllistymiseen tarvitsevien 16-20-vuotiaiden palkkaamiseen 31 500 euroa

        toimintoalue 183910, perhe- ja sosiaalipalvelut

        toimintoalue 183911, terveys- ja päihdepalvelut

        toimintoalue 183912, sairaala, kuntoutus ja hoiva

Kustannukset ovat yhteensä 984 890 euroa sisältäen palkat, sivukulut ja lomarahan.

Kustannukset maksetaan kaupunginkanslian tililtä 404100 1836300003. Kuusinumeroinen toimintoalue tulee lisätä tiliöintiin mukaan. Toimialojen tulee käyttää Hijat-järjestelmässä palvelussuhdelajikoodia TMX, jolloin palkka maksetaan automaattisesti oikealta tililtä.

Päätöksen perustelut

Kaupunginkanslian henkilöstöosasto on varannut 1,05 miljoonan euron määrärahan 16-17-vuotiaiden kesätyöntekijöiden palkkaamiseen toimialoille ja virastoille kesäksi 2020.

Määrärahaa kesätyöntekijöiden palkkaamiseen myönnetään vain kaupungin toimialoille ja virastoille, ei liikelaitoksille. Määrärahasta on varattu kiintiö Nordjobb-kesätyöntekijöille sekä erityistä tukea työllistymiseen tarvitseville 16-20-vuotiaille.

Rahoitushakemuksia tuli kuudelta toimialta yhteensä 984 890 euron suuruinen summa 16-17-vuotiaiden sekä erityistä tukea työllistymiseen tarvitsevien 16-20-vuotiaiden palkkaamiseen. Rahoituksella on tarkoitus palkata yhteensä 888 kesätyöntekijää, joista 45 on erityistä tukea työllistymiseen tarvitsevia 16-20-vuotiaita.

Nordjobb-kesätyöntekijöiden palkkaamiseen jää käytettäväksi 65 110 euroa.

Lisätiedot

Emmi Korvola, hr-asiantuntija, puhelin: 310 37998

emmi.korvola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Kaupunginkanslia

Kaupunkiympäristön toimiala

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Pelastuslaitos

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566