Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunginkanslia

 

 

Henkilöstöosasto

 

 

 

13.01.2020

 

 

 

 

Henkilöstöjohtaja

 

 

 

 

5 §

Paikalliset sopimukset  Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen palomiesten työajasta ja kokonaispalkkausjärjestelmästä

HEL 2020-000152 T 01 00 01 00

Päätös

Henkilöstöjohtaja hyväksyi liitteiden 1 ja 2 mukaiset paikalliset sopimukset Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen palomiesten työajasta ja kokonaispalkkausjärjestelmästä.

Päätöksen perustelut

Työnantajan ja järjestöjen edustajat ovat sopineet 12.11.2019 liitteinä 1 ja 2 olevien Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen palomiesten työaikaa ja kokonaispalkkausjärjestelmää koskevien paikallisten sopimusten viemisestä päätöksentekoon. 

Edellytyksenä sopimusten voimaantulolle on aluehallintoviraston säännöllistä työaikaa koskeva poikkeuslupa, minkä aluehallintovirasto on myöntänyt työnantajalle (Päätös 16.12.2019 Dnro LSAVI/11261/2019)  ajalle 30.12.2019-31.12.2021.

Lisätiedot

Sanna Tonteri, neuvottelupäällikkö, puhelin: 310 36274

sanna.tonteri(a)hel.fi

Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010

henri.nordenswan(a)hel.fi

Liitteet

1

Sopimus Helsingin pelastuslaitoksen palomiesten työajasta

2

Sopimus Helsingin pelastuslaitoksen palomiesten kokonaispalkkausjärjestelmästä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Helsingin pelastuslaitos

Kaupunginkanslian henkilöstöosasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566