Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Kaupunginkanslia

 

 

Henkilöstöosasto

 

 

 

03.01.2020

 

 

 

 

Henkilöstöjohtaja

 

 

 

 

2 §

Määräaikaisten tehtävälisien myöntämistä koskevan toimivallan siirtäminen toimialoille, liikelaitoksille ja virastoille 3.1.2020 alkaen.

HEL 2020-000060 T 00 01 00

Päätös

1.
Henkilöstöjohtaja päätti delegoida toimivallan korkeintaan 10 % suuruisten määräaikaisten tehtävälisien myöntämiseen tilanteissa, joissa yksittäisen henkilön tehtävissä tapahtuu olennainen määräaikainen vaativuuden muutos, seuraaville viranhaltijoille alaisensa henkilöstön osalta 3.1.2020 alkaen:

a) Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla:

- toimialajohtajalle

- palvelukokonaisuuksien johtajille ja hallintojohtajalle pois lukien:

- tehtävälisät varhaiskasvatuksen esiopetusvastuusta, varajohtajatehtävästä, sijoituskokousten puheenjohtajana toimimisesta sekä työaikasuunnittelujärjestelmän alueellisten tukihenkilöiden tehtävistä palvelujen päälliköille

b) Kaupunkiympäristön toimialalla:

- toimialajohtajalle

- palvelukokonaisuuksien johtajille ja hallintojohtajalle

- ydintoiminnan palvelujen päälliköille

c) Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla:

- toimialajohtajalle

- palvelukokonaisuuksien johtajille ja hallintojohtajalle

d) Sosiaali- ja terveystoimialalla:

- toimialajohtajalle

- palvelukokonaisuuksien johtajille ja hallintojohtajalle

- ydintoiminnan palvelujen päälliköille

e) Kaupunginkansliassa:

- kansliapäällikölle

- osastopäälliköille

f) Helsingin kaupungin liikennelaitoksessa:

- toimitusjohtajalle

g) Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitoksessa:

- toimitusjohtajalle

- yksikönjohtajille ja hallintopäällikölle

h) Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitoksessa:

- toimitusjohtajalle

i) Pelastuslaitoksessa:

- pelastuskomentajalle

j) Taloushallintopalveluissa:

- toimitusjohtajalle

k) Tarkastusvirastossa:

- tarkastusjohtajalle

l) Työterveys Helsingissä:

- toimitusjohtajalle

2.
Lisäksi henkilöstöjohtaja edellyttää, että määräaikaisia tehtävälisiä myönnettäessä tulee huolehtia siitä, että toimialalla, liikelaitoksissa ja virastoissa luodaan päätöksenteon tueksi menettelytavat, joilla varmistetaan yhteiset linjaukset ja oikeat tasot tehtävälisäpäätöksille ja sen, että HR seuraa ja arvioi tehtävälisäpäätösten toteuttamista käytännössä.

3.     
Tällä päätöksellä kumotaan henkilöstöjohtajan aikaisemmat tehtävälisien delegointipäätökset (14 § ja 21 § 2017, 27 § 2019).

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 12 luvun 3 § mukaisesti (9.10.2019) ellei toimivallasta ole muuten säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle, henkilöstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohtajaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta.

Tehtävälisä on tehtävän vaativuuteen perustuva määräaikainen tehtäväkohtaisen palkan osa ja käyttäytyy kuin tehtäväkohtainen palkka. Tehtävälisää käytetään vain tilanteissa, joissa tilapäiset tehtävämuutokset aiheuttaisivat määräaikaisen tehtäväkohtaisen palkan tarkistuksen virka- tai työehtosopimusten velvoittavien määräysten mukaisesti tehtävien vaativuuden muuttuessa olennaisesti. Tehtävälisää ei voida käyttää, kun muutos tehtävän vaativuudessa on pysyvä. Kaikki muutokset tehtävissä eivät muuta tehtävien vaativuutta olennaisesti.

Tehtävälisä myönnetään aina euromääräisenä. Tehtävälisän suuruuden on oltava oikeassa suhteessa toimialan, viraston tai liikelaitoksen muiden tehtävien tehtäväkohtaisiin palkkoihin nähden eikä se saa aiheuttaa palkkavääristymiä.  Tehtävälisät ovat kaupungilla yleisesti noin 5 % tehtäväkohtaisesta palkasta ja enintään 10 % siitä.  Tätä korkeammat ja ryhmiä (pois lukien kohdassa 1. a mainitut ryhmät) koskevat tehtävälisät valmistellaan toimialan/viraston/liikelaitoksen ja kaupunginkanslian yhteisvalmistelussa henkilöstöjohtajan päätettäväksi.

Päättäjä vastaa oikeasta palkkatasosta ja yhdenmukaisten käytäntöjen toteutumisesta sekä siitä, että palkat ovat oikeassa suhteessa toisiinsa, ja että päätös perustuu aina dokumentoituun olennaiseen vaativuusmuutokseen. Päättäjä vastaa myös tehtävälisien rahoituksesta oman budjetin puitteissa. Toimialoilla, virastoissa ja liikelaitoksissa HR luo menettelytavat, yhteiset linjaukset ja käytännöt tehtävälisien käytön ja päättymisen seuraamiseksi.

Lisätiedot

Leena Sandgren, palkitsemisen päällikkö, puhelin: 310 20595

leena.sandgren(a)hel.fi

Juha Rosvall, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 29143

juha.rosvall(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia, henkilöstöosasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566