Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunginkanslia

 

 

Henkilöstöosasto

 

 

 

02.03.2018

 

 

 

 

Henkilöstöjohtaja

 

 

 

 

13 §

Helsingin kaupungin henkilöstöhallintorekisterin rekisteriselosteen päivittäminen

HEL 2018-002317 T 07 00 02

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti lisätä Helsingin kaupungin henkilöstöhallintorekisterin rekisteriselosteeseen uuden tartuntatautilain 48 §:n mukaisiin tehtäviin soveltuvien henkilöiden rekisterin ja sitä koskevat tiedot. Samassa yhteydessä henkilöstöjohtaja päätti päivittää ko. rekisteriselosteen eri järjestelmien ja osarekistereiden yhteyshenkilöitä koskevan listauksen.

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus on 17.3.2014 tekemällään päätöksellä § 293 siirtänyt henkilöstöjohtajalle toimivallan henkilöstörekistereitä koskevissa asioissa.

Uusi tartuntatautilaki (1227/2016) sisältää 1.3.2018 voimaan tulevan velvoitteen työntekijän ja työharjoittelussa olevan opiskelijan rokotussuojasta hänen työskennellessään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastiloissa, joissa hoidetaan tartuntatautien vakaville seuraamuksille alttiita asiakkaita tai potilaita. Kaupunki on työnantajana vastuussa henkilöstön riittävästä rokotussuojasta. Työntekijöiden ja harjoittelijoiden soveltuvuudestaan antamat selvitykset muodostavat henkilörekisterin, minkä vuoksi rekisteristä on laadittava rekisteriseloste (liite 1, lisätty osarekisteri l.). Eri järjestelmien ja osarekistereitä koskevat yhteyshenkilöt ovat joiltain osin muuttuneet, minkä vuoksi listaus (liite 2) on syytä päivittää.

Lisätiedot

Hanna Björkstrand, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 33948

hanna.bjorkstrand(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin kaupungin henkilöstöhallintorekisteri

2

Rekisterien yhteyshenkilöt

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia, henkilöstöosasto

Kaupunginkanslia, viestintäosasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566