Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunginkanslia

 

 

Henkilöstöosasto

 

 

 

14.02.2018

 

 

 

 

Henkilöstöjohtaja

 

 

 

 

10 §

Helsingin kaupungin ammattitautiohje

HEL 2018-001948 T 00 01 00

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti antaa liitteenä olevan ammattitautiohjeen.

Päätöksen perustelut

Ohjeessa kuvataan Helsingin kaupungin ammattitautiprosessi ja eri toimijoiden roolit siinä. Ohje kokoaa nykykäytännöt yhteen dokumenttiin.

Lisätiedot

Jussi Köntti, työturvallisuuspäällikkö, puhelin: 310 79408

jussi.kontti(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin kaupungin ammattitautiohje

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Työsuojelupäälliköt

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566