Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Kaupunginkanslia

 

 

Elinkeino-osasto

 

 

 

26.05.2020

 

 

 

 

Elinkeinojohtaja

 

 

 

 

62 §

Yksinyrittäjien avustus COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisestiheikentyneentaloudellisen tilanteen vakauttamiseksi

HEL 2020-006632 T 02 05 01 00

Päätös

Elinkeinojohtaja päätti hylätä liitteessä 1 mainittujen yksinyrittäjien hakemukset avustuksen myöntämisestä yksinyrittäjien taloudellisen toiminnan vakauttamiseen.

Päätöksen liitteissä 2–30 on esitetty hakijakohtaiset perustelut avustushakemuksen hylkäämiselle.

Päätöksen perustelut

Tausta

Kunnat myöntävät yksinyrittäjille avustusta toiminnan vakauttamiseen COVID-19 -epidemiasta johtuen. Valtioneuvoston asetus yksinyrittäjien tukemiseen tarkoitetuista valtionavustuksista kunnille annettiin 8.4.2020 (199/2020). Asetuksen mukaan kunnat voivat hakea laskennallista osuuttaan valtionavustuksesta työ- ja elinkeinoministeriöltä.

Rahoitusjohtaja on hakenut 14.4.2020 § 21 Helsingin kaupungille valtionavustusta työ- ja elinkeinoministeriöltä liittyen kunnalle aiheutuviin kustannuksiin yksinyrittäjälle myönnettävästä avustuksesta COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi. Työ- ja elinkeinoministeri päätti 27.4.2020 myöntää enintään 43 494 000 euroa käytettäväksi Helsingin kaupungin yksinyrittäjien tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi.

Avustusta voi hakea yrityksen kotikunnasta. Helsinkiläiset yksinyrittäjät ovat voineet hakea tukea sähköisesti (asiointi.hel.fi) tai paperisella lomakkeella suomen, ruotsin ja englannin kielellä 20.4.2020 alkaen. Kertaluontoinen avustus voidaan myöntää ajalla 16.3.2020–31.8.2020. Avustusta voi hakea myös takautuvasti.

Hakemusten käsittely

Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osasto vastaa yksinyrittäjien avustushakemusten käsittelystä. Käsittely on tehty hakemusten saapumisjärjestyksessä.

Edellytykset avustuksen myöntämiselle

Avustusta voidaan myöntää yksinyrittäjälle. Yksinyrittäjien tukemisesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (199/2020) yksinyrittäjällä tarkoitetaan toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta riippumatta, yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimivaa päätoimista yrittäjää, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa ja jolla on yrittäjän eläkevakuutus (YEL-vakuutusnumero) tai joka voi esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen.

Yksinyrittäjäavustusta myönnetään yrittäjäkohtaisesti. Mikäli yksinyrittäjällä on useita yrityksiä, joissa hän työskentelee yksin, avustusta myönnetään sille yritykselle, jossa yrittäjä työskentelee päätoimisesti.

Avustuksessa kyse on 2 000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, kuten yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja muut toimistomenot. Kertakorvausta myönnettäessä yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa.

Valtioneuvoston asetuksen (199/2020) 5 §:n mukaan valtionavustusta saa käyttää yksinyrittäjien taloudellisen toiminnan vakauttamiseen edellyttäen, että

  1. kunta tekee avustusta koskevan sopimuksen valtionavustuslain 7 §:n 3 kohdan mukaisesti avustuksen vastaanottavan yksinyrittäjän kanssa;
  2. yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet COVID-19 -epidemian takia 16 maaliskuuta 2020 jälkeen;
  3. yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan; ja
  4. yksinyrittäjän saama avustus on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 mukainen.

Päätöksen liitteissä 2–28 on esitetty hakijakohtaiset perustelut avustushakemuksen hylkäämiselle.

Lisätiedot

Veera Komulainen, asiantuntija, puhelin: 310 22299

veera.komulainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Avustuksen hakijat

2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

3

Liite 3 Hakija 3

4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

6

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

7

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

8

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

9

Liite 9 Hakija 9

10

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

11

Liite 11 Hakija 11

12

Liite 12 Hakija 12

13

Liite 13 Hakija 13

14

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

15

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

16

Liite 16 Hakija 16

17

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

18

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

19

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

20

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

21

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

22

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

23

Liite 23 Hakija 23

24

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

25

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

26

Liite 26 Hakija 26

27

Liite 27 Hakija 27

28

Liite 28 Hakija 28

29

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

30

Liite 30 Hakija 30

31

Decision in english

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00170

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566