Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (4)

Kaupunginkanslia

 

 

Elinkeino-osasto

 

 

 

11.05.2020

 

 

 

 

Elinkeinojohtaja

 

 

 

 

35 §

Yksinyrittäjien avustus COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi

HEL 2020-006040 T 02 05 01 00

Päätös

Elinkeinojohtaja päätti myöntää avustusta yksinyrittäjien taloudellisen toiminnan vakauttamiseen liitteessä 1 mainituille yksinyrittäjille. Avustusta myönnetään 2000 euroa yksinyrittäjää kohden. Avustuksen myöntäminen perustuu valtioneuvoston asetukseen yksinyrittäjien tukemiseen tarkoitetuista valtionavustuksista kunnille (199/2020).

Tällä päätöksellä Helsingin kaupungin ja avustuksensaajan välille syntyy valtionavustuslain (688/2001) 7 § 3 momentin mukainen sopimus, johon sovelletaan avustushakemuksessa eriteltyjä ehtoja.

Avustuksen kustannukset maksetaan talousarvion kohdalta 140 01, projektinumero 1801058 kaupunginkanslian elinkeino-osaston uudet yritykset -yksikölle osoitetusta määrärahasta.

Päätöksen perustelut

Tausta

Kunnat myöntävät yksinyrittäjille avustusta toiminnan vakauttamiseen COVID-19 -epidemiasta johtuen. Valtioneuvoston asetus yksinyrittäjien tukemiseen tarkoitetuista valtionavustuksista kunnille annettiin 8.4.2020 (199/2020). Asetuksen mukaan kunnat voivat hakea laskennallista osuuttaan valtionavustuksesta työ- ja elinkeinoministeriöltä.

Rahoitusjohtaja on hakenut 14.4.2020 § 21 Helsingin kaupungille valtionavustusta työ- ja elinkeinoministeriöltä liittyen kunnalle aiheutuviin kustannuksiin yksinyrittäjälle myönnettävästä avustuksesta COVID-19 epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi. Työ- ja elinkeinoministeriö päätti 27.4.2020 myöntää enintään 43 494 000 euroa käytettäväksi Helsingin kaupungin yksinyrittäjien tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi.

Avustusta voi hakea yrityksen kotikunnasta. Helsinkiläiset yksinyrittäjät ovat voineet hakea tukea sähköisesti (asiointi.hel.fi) tai paperisella lomakkeella suomen, ruotsin ja englannin kielellä 20.4.2020 alkaen. Kertaluontoinen avustus voidaan myöntää ajalla 16.3.2020–31.8.2020. Avustusta voi hakea myös takautuvasti.

Hakemusten käsittely

Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osaston tehtävänä on avustuksen myöntäminen työ- ja elinkeinoministeriön ohjeiden mukaisesti yksinyrittäjille. Käsittely on tehty hakemusten saapumisjärjestyksessä.

Avustus

Avustusta voidaan myöntää yksinyrittäjälle. Valtioneuvoston asetuksessa (199/2020) yksinyrittäjällä tarkoitetaan toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta riippumatta, yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimivaa päätoimista yrittäjää, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa ja jolla on yrittäjän eläkevakuutus

(YEL-vakuutusnumero) tai joka voi esittää vähintään vuosittaisen        20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen.

Yksinyrittäjäavustusta myönnetään yrittäjäkohtaisesti. Mikäli yksinyrittäjällä on useita yrityksiä, joissa hän työskentelee yksin, avustusta myönnetään sille yritykselle, jossa yrittäjä työskentelee päätoimisesti.

Yksinyrittäjän avustuksessa kyse on 2 000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, kuten yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja muut toimistomenot. Kertakorvausta myönnettäessä yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa.

Valtioneuvoston asetuksen (199/2020) 5 §:n mukaan valtionavustusta saa käyttää yksinyrittäjien taloudellisen toiminnan vakauttamiseen edellyttäen, että

  1. kunta tekee avustusta koskevan sopimuksen valtionavustuslain 7 §:n 3 kohdan mukaisesti avustuksen vastaanottavan yksinyrittäjän kanssa;
  2. yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet COVID-19 -epidemian takia 16 maaliskuuta 2020 jälkeen;
  3. yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan; ja
  4. yksinyrittäjän saama avustus on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 mukainen.

Päätöksen liitteessä 1 mainitut yksinyrittäjät täyttävät avustuksen myöntämisen edellytykset.

Ehdot

Kunnan myöntäessä tämän avustuksen, syntyy avustuksensaajan ja kunnan välille valtionavustuslain (688/2001) 7 § 3 momentin mukainen sopimus, johon sovelletaan avustushakemuksessa eriteltyjä ehtoja. Avustuksensaaja on hakemuksen toimittaessaan hyväksynyt seuraavat ehdot:

Avustusta saa käyttää yksinyrittäjän taloudellisen tilanteen vakauttamiseen koronaepidemian aikana ja sen jälkeen. Avustusta saa käyttää ainoastaan tähän tarkoitukseen. Avustusta ei saa siirtää toisen tahon tai henkilön käytettäväksi.

Avustuksen määrä on 2 000 euroa. Avustus on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 mukaista vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki).

Kunta maksaa avustuksen hakemuksessa ilmoitetulle pankkitilille.

Avustuksensaajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa avustus. Väärinkäyttötapauksessa kunta voi periä maksetun avustuksen takaisin.

Avustuksensaaja sitoutuu antamaan tarvittaessa avustuksen myöntäneelle kunnalle tarvittavat tiedot sen varmistamiseksi, että avustusta ei ole käytetty ehtojen vastaisesti.

Mikäli avustus maksetaan ennen päätöksen lainvoimaisuutta, avustuksensaaja sitoutuu palauttamaan jo maksetut avustukset, jos päätös muutoksenhaun johdosta muuttuu ja/tai elleivät avustuksen edellytykset täyty.

Valtiontukiarviointi

Myönnettyyn avustukseen sisältyy de minimis -tukea 2000 euroa. Komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen (Euroopan unionin virallinen lehti L 352, 24.12.2013) perusteella julkista tukea voidaan yritykselle myöntää de minimis -tukena enintään 200 000 euroa (Maanteiden tavarankuljetuspalveluja tarjoaville yrityksille tuen määrä on enintään 100 000 euroa) kuluvan verovuoden ja kahden sitä edeltäneen verovuoden muodostaman jakson aikana.

Avustuksen saaja vastaa siitä, että eri tahojen (mm. ministeriöt, ministeriöiden alaiset viranomaiset, Business Finland, Finnvera Oyj, kunnat, maakuntien liitot) myöntämien de minimis -tukien yhteismäärä ei ylitä tätä määrää. Avustuksen saaja on avustushakemuksessa ilmoittanut kunnalle kaikkien saamiensa de minimis -tukien määrät ja myöntöajankohdat.

Lisätiedot

Veera Komulainen, asiantuntija, puhelin: 310 22299

veera.komulainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Avustuksen saajat

2

Decision in english

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Avustuksen saajat

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1
Liite 2

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00170

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566