Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunginkanslia

 

 

Elinkeino-osasto

 

 

Työvoima ja maahanmuutto

24.08.2022

 

 

 

 

Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden johtaja

 

 

 

 

51 §

Hankinta, Vanhemmat mukaan -toiminnan lastenhoitopalvelut

HEL 2022-009974 T 02 08 02 00

Päätös

Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden johtaja päätti hyväksyä Hoiva ELSI Oy:n (3120979–8) tarjouksen Vanhemmat mukaan -toiminnan lastenhoitopalvelun toteuttamiseksi kokonaistaloudellisesti edullisimpana.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on enintään 17 440 euroa.

Kustannukset maksetaan kotoutumisen tuen hankkeisiin myönnetyistä määrärahoista talousarvion kohdasta 14001 Maahanmuutto 1817200 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kehittämispalveluille kohdennetusta määrärahasta, sisäinen tilaus 1817200017.

Suunniteltu sopimuskausi on 5.9.2022 – 13.12.2022.

Sitova sopimus sopijapuolten välillä syntyy myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla hankintasopimuksella.

Päätöksen perustelut

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala toteuttaa Vanhemmat mukaan -toimintaa osana kotoutumisen tuen hanketta. Vanhemmat mukaan toiminta on pilotti, jossa ulkomaalaistaustaiset vanhemmat osallistuvat koululla opetukseen ja heidän alle kouluikäisille lapsilleen järjestetään lastenhoitoa.

Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kehittämispalvelut on kilpailuttanut lastenhoitopalvelun hankinnan 29.6.2022 päivätyllä tarjouspyynnöllä, joka on lähetetty sähköpostitse 30.6.2022 neljälle palveluntarjoajalle: Pilke päiväkodit Oy, Koti-Medi Oy, Hoivanet Oy ja Hoiva ELSI Oy. Tarjousten jättämisen määräaika päättyi 3.8.2022, johon mennessä ei tullut yhtään tarjousta. Tämän jälkeen uusi tarjouspyyntö lähetettiin sähköpostitse 4.8.2022 uudelleen samoille palveluntarjoajille ja niiden lisäksi Mannerheimin lastensuojeluliitto ry:lle sekä African Care ry:lle. Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 11.8.2022. Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät Hoiva ELSI Oy ja African Care ry.  

Hankinta on toteutettu hankintalain kynnysarvot alittavana pienhankintana.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kehittämispalvelut valvoo sopimuksen toteutumista.

Saapuneet tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten vertailuperusteena oli hinta-laatu-suhde niin, että 50 % määräytyy hinnan ja 50 % laadun perusteella.

Tarjouspyynnössä ilmoitetuilla valintaperusteilla Hoiva ELSI OY on tehnyt parhaimman tarjouksen. Tarjousten vertailutaulukko on liitteenä.

Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden johtajan oikeus toteuttaa hankintoja perustuu kansliapäällikön päätökseen kaupunginkanslian hankintaoikeuksista 2.8.2022 § 151.

Lisätiedot

Leena Pellilä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36134

leena.pellila(a)hel.fi

Matleena Sierla, projektikoordinaattori, puhelin: 310 22480

matleena.sierla(a)hel.fi

Liitteet

1

Tarjouspyyntö Vanhemmat mukaan -toiminta

2

Vertailutaulukko Vanhemmat mukaan -toiminta

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjoajat

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, kaupunginhallitus
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566