Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunginkanslia

 

 

Elinkeino-osasto

 

 

Työvoima ja maahanmuutto

30.06.2022

 

 

 

 

Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden johtaja

 

 

 

 

42 §

Hankinta, Esteettömyyskartoituspalvelu Työllisyyspalvelujen toimipisteisiin

HEL 2022-008619 T 02 08 02 00

Päätös

Vs. maahanmuutto- ja työllisyysasioiden johtaja päätti hyväksyä Avaava Oy:n jättämän tarjouksen Esteettömyyskartoituspalvelun toteuttamiseksi Työllisyyspalvelujen toimipisteissä kokonaistaloudellisesti edullisimpana.

Hankinnan kokonaiskustannus tarkentuu palvelun edetessä ja on kokonaisarvoltaan enintään 11 446 euroa (alv 0 %). Hankinta toteutetaan elokuu - lokakuu 2022 välisenä aikana.

Hankintaan liittyvät kustannukset maksetaan elinkeino-osaston työvoima- ja maahanmuutto -yksikön talousarviokohdalta 14001, sisäisen tilauksen numerolla 1817100002, Asiakastyö.

Päätöksen perustelut

Hankinta tehdään Kaupunginkanslian Työllisyyspalvelujen kuuden (6) toimipisteen esteettömyyden kartoittamiseksi ja kehittämiseksi. Hankinta sisältää tarjouspyynnössä kuvatut osa-alueet ja raportoinnin (liite 1).

Hankinta toteutettiin pienhankinnan kevennetyllä kilpailutuksella lähettämällä tarjouspyyntö 8.6.2022 kolmelle alan toimijalle: Avaava Oy, Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE ja Riesa Oy.

Määräaikaan mennessä 27.6.2022 tarjouksen jättivät Avaava Oy ja Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE. Molemmat tarjoajat täyttivät tarjouspyynnön mukaiset hankintakriteerit.

Palveluntuottajaksi valittiin tarjouspyynnön vaatimukset täyttävä, hinnan perusteella edullisimman tarjouksen jättänyt tarjoaja.  Hinta esitettiin toimipistekohtaisena kokonaishintana. Avaava Oyn jättämän tarjouksen kokonaiskustannukset olivat 11 446 e (alv 0 %) ja Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKEn tarjouksen kokonaiskustannukset olivat 12 400e (alv 0 %). Täten tarjousvertailun perusteella palveluntuottajaksi valittiin kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt tarjoaja eli Avaava Oy.

Palvelusta tehdään erillinen sopimus ennen palvelun aloittamista.

Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden johtajan oikeus toteuttaa hankintoja perustuu kansliapäällikön päätökseen kaupunginkanslian hankintaoikeuksista 4.1.2021 § 3.

Lisätiedot

Anne Suonio, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28740

anne.suonio(a)hel.fi

Liitteet

1

Tarjouspyyntö

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjoajat

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, kaupunginhallitus
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566