Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (4)

Kaupunginkanslia

 

 

Elinkeino-osasto

 

 

Työvoima ja maahanmuutto

14.03.2022

 

 

 

 

Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden johtaja

 

 

 

 

19 §

Avustuksen myöntäminen, Työvoima ja maahanmuutto, työllisyydenhoidon Helsinki-lisä vuonna 2022

HEL 2022-000371 T 02 05 01 00

Päätös

Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden johtaja päätti myöntää työllisyydenhoidon Helsinki-lisän liitteessä 1 mainituille hakijoille käytettäväksi työllistetyn palkkaus-, rekrytointi tai toimeksiantokustannuksiin liitteessä mainitulla summalla.

Avustuksen kustannukset maksetaan kaupunginkanslian elinkeino-osaston työvoima ja maahanmuutto -yksilölle osoitetusta määrärahasta talousarvion kohdalta 140 01, sisäisen tilauksen numerolla 1817100003.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunginhallituksen elinkeinojaosto on 3.2.2020 § 4 päättänyt tukea rahallisesti työnantajia, jotka tarjoavat työtä kaupungin työllisyydenhoidon kohderyhmiin kuuluville helsinkiläisille.

Vuonna 2022 Helsinki-lisään on varattu talousarviossa kaupunginkanslian elinkeino-osaston työvoima ja maahanmuutto -yksikölle 2,3 miljoonan euron määräraha. Työllisyydenhoidon Helsinki-lisä on aina harkinnanvarainen.

Avustus

Työllisyydenhoidon Helsinki-lisää voidaan myöntää yksityisen ja kolmannen sektorin työnantajalle kaupungin työllisyydenhoidon kohderyhmiin kuuluvien helsinkiläisten työllistämiseen.

Helsinki-lisän vaihtoehtoiset tukimuodot ovat palkan, työllistämisen ja toimeksiannon Helsinki-lisä. Palkan Helsinki-lisää voidaan myöntää yksityisen ja kolmannen sektorin työnantajille. Työllistämisen ja toimeksiannon Helsinki-lisää voidaan myöntää ainoastaan yrityksille ja elinkeinotoimintaa harjoittaville yhteisöille.

Palkan Helsinki-lisässä on kyse työllistettävän henkilön palkkauskustannuksiin kohdistuvasta avustuksesta. Tuen määrään vaikuttavat samoihin kustannuksiin myönnetyt muut tuet (esim. palkkatuki ja oppisopimuksen koulutuskorvaus). Avustusta myönnetään valtiontukisäännöissä määrätyn kasautumissäännön sekä tuen enimmäisintensiteetin mukaisesti (tuen määrä suhteessa tukikelpoisiin kustannuksiin). Palkan Helsinki-lisä voi olla enintään 800 euroa kuukaudessa.

Työllistämisen Helsinki-lisässä on kyse työllistettävän henkilön ohjaus-, perehdytys-, työväline-, työvaate- ja työtilakustannuksiin kohdistuvasta avustuksesta silloin, kun niihin ei makseta muuta tukea. Työllistämisen Helsinki-lisää ei voi käyttää työllistettävän henkilön palkkauskustannuksiin. Työllistämisen Helsinki-lisän määrä on 500 euroa kuukaudessa.

Toimeksiannon Helsinki-lisässä on kyse tietyn kertaluontoisen työn tai projektin toimeksiantokustannuksiin kohdistuvasta avustuksesta. Toimeksiannon Helsinki-lisää myönnetään enintään 50% toimeksiannon kokonaismäärästä, kuitenkin enintään 1500 euroa.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto on päätöksellään 3.2.2020 § 4 hyväksynyt työnantajan Helsinki-lisän myöntämistä koskevat ehdot noudatettavaksi 1.1.2020 alkaen. Helsinki-lisän myöntämisessä noudatetaan lisäksi kaupunginhallituksen 28.10.2019 § 723 hyväksymiä Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeita.

Helsinki-lisää saa käyttää ainoastaan kaupunginhallituksen elinkeinojaoston päätöksen 3.2.2020 § 4 mukaisiin tarkoituksiin. Avustusta ei saa siirtää toisen tahon tai henkilön käytettäväksi.

Avustus maksetaan hakemuksessa ilmoitetulle pankkitilille.

Avustuksen saajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa avustus. Väärinkäyttötapauksessa kaupunki voi periä maksetun avustuksen takaisin.

Avustuksen saaja sitoutuu antamaan tarvittaessa kaupungille tarvittavat tiedot sen varmistamiseksi, että avustusta ei ole käytetty ehtojen vastaisesti. Mikäli avustus maksetaan ennen päätöksen lainvoimaisuutta, avustuksen saaja sitoutuu palauttamaan jo maksetut avustukset, jos päätös muutoksenhaun johdosta muuttuu.

Valtiontukiarviointi

Yritykselle ja taloudellista toimintaa harjoittavalle yhteisölle avustus myönnetään vähämerkityksisenä tukena eli ns. de minimis -tukena. Tuen myöntämisessä noudatetaan komission asetusta (EU) 1407/2013, annettu 24.12.2013, perustamissopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen (EUVL L352, 24.12.2013).

Kullekin hakijalle myönnettävän de minimis -tuen määrä ilmenee hakijakohtaisesta liitteestä. Avustuksen saajalle voidaan myöntää de minimis -tukena enintään 200 000 euroa (maanteiden tavarankuljetuspalveluja tarjoaville yrityksille tuen määrä on enintään 100 000 euroa) kuluvan verovuoden ja kahden sitä edeltäneen verovuoden muodostaman jakson aikana. Avustuksen saaja vastaa siitä, että eri tahojen (mm. ministeriöt, ministeriöiden alaiset viranomaiset, Business Finland, Finnvera Oyj, kunnat, maakuntien liitot) myöntämien de minimis -tukien yhteismäärä ei ylitä tätä määrää. Avustuksen saaja on avustushakemuksessa ilmoittanut kaupungille kaikkien saamiensa de minimis -tukien määrät ja myöntöajankohdat.

Lisätiedot

Sonja Vuorela, suunnittelija, puhelin: 310 36382

sonja.vuorela(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1 Helsinki-lisä 2022 päätösliite yrityksille Y044-Y059

2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

3

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

4

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

5

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

6

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

7

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

8

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

9

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

10

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

11

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

12

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

13

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Deli pH7 Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1
Liite 2

Optipari Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1
Liite 3

Pohjolan Asennustekniikka Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1
Liite 4

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1
Liite 5

Sistem Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1
Liite 6

Pro Lapinlahden tuki Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1
Liite 7

Tilibic Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1
Liite 8

Hyvinvointipalvelu Steppi Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1
Liite 9

AV-Elektro Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1
Liite 10

VRJ Etelä-Suomi Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1
Liite 11

Helsingin luottokuljetus Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1
Liite 12

Pladent Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1
Liite 13

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Talouhallintopalvelu

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566