Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Kaupunginkanslia

 

 

Elinkeino-osasto

 

 

Työvoima ja maahanmuutto

08.09.2020

 

 

 

 

Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö

 

 

 

 

28 §

Kansainvälisten osaajien puolisoiden puhelinneuvontapalvelun pienhankinta

HEL 2020-007595 T 02 08 02 00

Päätös

Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden johtaja  päätti hyväksyä KPMG Oy Ab:n tarjouksen kansainvälisten osaajien puolisoiden englanninkielisen puhelinneuvontapalvelun tarjoamisesta ja kehittämistä.

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on 22 100 euroa. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta, johon ei sovelleta hankintalakia.

Työn kustannukset veloitetaan Kansainväliset osaajat yritysten kasvun vauhdittajina -hankkeelle vuodelle 2020 myönnetystä keskitetyn hanketoiminnan määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04, projektinumero 1095116002.

Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden johtaja  päätti oikeuttaa elinkeino-osaston työvoima ja maahanmuutto -yksikön maahanmuuttoasiat-tiimin maahanmuuttopäällikön allekirjoittamaan hankintasopimuksen.

Päätöksen perustelut

Hankinta koskee kansainvälisten osaajien puolisoiden englanninkielistä puhelinneuvontaa ja sen kehittämistä. Hankittava neuvontapalvelu toimii pilottina, ja sen pohjalta arvioidaan tarvetta palvelun järjestämiselle ja jatkokehittämiselle.

Hankinta sisältää puhelinneuvontapalvelun tuottamisen 30 viikolla sekä palvelun seurannan ja raportoinnin aikavälillä 21.9.2020–31.5.2021. Lisäksi palveluntarjoaja osallistuu aktiivisesti neuvontapalvelun kehittämiseen yhteistyössä tilaajan kanssa.

Hankittava palvelu on julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) mukaista palvelua. Hankinnassa käytettiin rajoitettua hankintamenettelyä. Tarjouspyyntö lähetettiin 14.7.2020 pienhankintaportaalin/Cloudia-kilpailutusjärjestelmän kautta viidelle palveluntarjoajalle: Alfa Quality Moving Oy, Barona Relocation Oy, KPMG Oy Ab, Oy Finland Relocation Services Ab Ltd ja PricewaterhouseCoopers Oy. Määräaikaan 7.8.2020 klo 16:00 mennessä saapui neljä tarjousta. Em. palveluntarjoajista PricewaterhouseCoopers Oy ei jättänyt tarjousta. Tarjoukset käsiteltiin tarjouspyynnössä kuvatun menettelyn mukaisesti.

Palveluntarjoajien soveltuvuudelle asetettiin vähimmäisvaatimuksia, jotka kaikki määräajassa saapuneet tarjoukset täyttävät. Tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus tarjouspyynnön mukaisesti. Päätös perustuu vertailuun, jossa on huomioitu laadulliset tekijät liittyen toteuttamissuunnitelmaan palvelun suunnittelusta ja tuottamisesta, työnäytteisiin sekä tarjottuun hintaan. (Arvioinnissa sovelletut kriteerit ja painoarvot on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä liitteessä 1.)

Laadukkaimmiksi toteuttamissuunnitelmiksi on arvioitu KPMG Oy Ab:n tarjous. Toteuttamissuunnitelman painotus kokonaisarvioinnissa on 50 prosenttia.

Hinnaltaan edullisin tarjous on Barona Relocation Oy:n tarjous. Arvonlisäverottoman hinnan painotus kokonaisarvioinnissa on 30 prosenttia.

Työnäytteistä parhaimmiksi on hankinnan kannalta arvioitu KPMG Oy Ab:n tarjous. Työnäytteiden painotus kokonaisarvioinnissa on 20 prosenttia.

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen esitti KPMG Oy Ab. Palvelun toteuttamissuunnitelma on erinomaisesti, kattavasti ja yksityiskohtaisesti kuvattu. Henkilöresursointi ja tiimin osaaminen vastaavat erinomaisesti tilaajan tarpeisiin. Lisäksi palveluntarjoajalla on monipuolinen organisaation sisäinen taustatuki. Palveluprosessi ja palvelutason ylläpito on kuvattu selkeästi ja yksityiskohtaisesti. Palvelu on suunniteltu asiakaslähtöisesti. Palvelun haltuunottokokonaisuus on suunnitelmallinen ja huomioi tilaajan roolin kokonaisuuden läpiviemisessä. Myös palautteen kerääminen, seuranta ja raportointi on suunniteltu huolellisesti. KPMG Oy Ab:n tarjouksen hinta on toiseksi edullisin. (Tarjousten vertailu on kuvattu tarkemmin liitteessä 3.)

Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden johtajan oikeus toteuttaa hankintoja perustuu kansliapäällikön päätökseen kaupunginkanslian hankintaoikeuksista 17.12.2019 § 260.

Sitova sopimus sopijapuolten välille syntyy vasta erikseen allekirjoitettavalla hankintasopimuksella.

Lisätiedot

Tanja Malo, projektipäällikkö, puhelin: 310 26507

tanja.malo(a)hel.fi

Liitteet

1

Tarjouspyyntö

2

Hankinnan kohteen kuvaus

3

Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjoajat

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, kaupunginhallitus
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566