Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunginkanslia

 

 

Elinkeino-osasto

 

 

Työvoima ja maahanmuutto

26.06.2020

 

 

 

 

Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö

 

 

 

 

27 §

Hankinta englanninkielisestä asumisen neuvonnasta

HEL 2020-006748 T 02 08 02 00

Päätös

Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö päätti hyväksyä KPMG Oy:n (1805485-9) tarjouksen englanninkielisestä asumisen neuvonnasta. Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo on enintään 51 600 euroa sisältäen myös mahdolliset puhelinneuvonnan lisätyötunnit.

Kustannukset maksetaan elinkeino-osastolle englanninkielisen asumisneuvonnan kehittämiseen osoitetusta määrärahasta,  talousarvion kohta 14001, sisäinen tilaus 1817200010.

Päätöksen perustelut

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osaston työvoima ja maahanmuutto -yksikön 25.5.2020 päivättyyn tarjouspyyntöön englanninkielisestä asumisen neuvonnasta. Asumiseen liittyvä englanninkielinen neuvonta ja sen kehittäminen on yksi Helsingin kaupungin englanninkielisten palveluiden kehittämisohjelman mukaisista toimenpiteistä.

Hankinta on toteutettu hankintalain kynnysarvot alittavana pienhankintana.

Tarjouspyyntö on lähetetty 25.5.2020 sähköpostitse viidelle palveluntarjoajalle. Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 10.6.2020. Määräaikaan mennessä saapui viisi tarjousta: Alfa Quality Moving Oy, Barona Relocation Oy, Finland Relocation Services Oy, KPMG Oy ja PricewaterhouseCoopers Oy.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Saapuneet tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten vertailu

Hankittavan palvelun valintaperusteina olivat tärkeysjärjestyksessä:

  1. Toteuttamissuunnitelman soveltuvuus tilaajan tarpeisiin, selkeys ja toteuttamiskelpoisuus (50 %)
  2. Tätä hankintaa tukevat referenssit (30 %)
  3. Hinta (20 %)

KPMG Oy:n toteuttamissuunnitelma on kaikilta osin (puhelinneuvontapalvelu, aineiston kokoaminen esitettä varten ja esitetekstin tuottaminen, seuranta, raportointi ja verkostoyhteistyö) selkeä, yksityiskohtainen ja realistinen. Tarjouspyynnössä ilmoitetuilla valintaperusteilla KPMG Oy on tehnyt parhaimman tarjouksen. Tarjousten vertailutaulukko on liitteenä.

Toimivalta

Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikön oikeus toteuttaa hankintoja perustuu kansliapäällikön päätökseen kaupunginkanslian hankintaoikeuksista 17.12.2019 § 260.

Sitova sopimus sopijapuolten välillä syntyy myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla hankintasopimuksella.

Lisätiedot

Leena Pellilä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36134

leena.pellila(a)hel.fi

Liitteet

1

Tarjouspyyntö

2

Palvelunkuvaus

3

Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjoajat

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566