Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunginkanslia

 

 

Elinkeino-osasto

 

 

Työvoima ja maahanmuutto

10.06.2020

 

 

 

 

Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö

 

 

 

 

23 §

Työllisyysmäärärahan myöntäminen kasvatuksen ja koulutuksentoimialalle

HEL 2020-007555 T 02 02 02

Päätös

Työvoima ja maahanmuutto -yksikön päällikkö päätti myöntää kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle 60 000 euroa vuodelle 2020 työllisyydenhoidon määrärahoista. Määräraha kohdennetaan Stadin ammatti- ja aikuisopiston Koulutusta työllisyydenhoidon asiakkaille -tiimille. Määrärahalla palkataan Koulutusta työllisyydenhoidon asiakkaille -tiimiin syyskaudelle (elokuu - joulukuu 2020) kaksi opettajaa.

Opettajien palkkakustannukset maksetaan kaupunginkanslian elinkeino-osaston Työvoima ja maahanmuutto -yksikön talousarviokohdalta 14001 sisäinen tilaus 1817100006 Hankkeet.

Päätöksen perustelut

Kaupunginkanslian, sosiaali- ja terveystoimen sekä kasvatus- ja koulutustoimialan yhteistyösopimuksen (16.12.2019) mukaisesti Stadin ammatti- ja aikuisopisto vastaa koulutuspalveluiden järjestämisestä helsinkiläisille työllisyydenhoidon asiakkaille.

Työvoima ja maahanmuutto -yksikkö on selvittänyt mahdollisuuksia laajentaa työttömien palveluvalikkoa poikkeustilanteessa, koska osaa palveluista ei ole ollut mahdollista toteuttaa korona-pandemian rajoitusten vuoksi. Säästyneitä työllisyysmäärärahoja on tarkoituksenmukaista suunnata myös kaupungin toimialoille sekä uusien palveluiden tuottamiseen ja että niiden kehittämiseen asiakaslähtöisesti.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on yhdessä elinkeino-osaston Työvoima ja maahanmuutto -yksikön kanssa valmistautumassa työllisyyden kuntakokeiluun vuodesta 2021 alkaen. Tällä päätöksellä myönnettävä määräraha on tarkoitettu pilotiksi työllisyyden ekosysteemin ja erityisesti sen koulutuspalveluiden kehittämiseen tulevassa kuntakokeilussa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa käydyissä neuvotteluissa on päädytty lisäresurssin kohdentamisesta kahden opettajan tehtäviin: lyhytkoulutusten koordinoiva opettaja sekä yhteisten tutkinnon osien opettaja. Molemmat tehtävät tukevat kuntakokeilun tavoitetta sujuvien ja tehokkaampien koulutuspolkujen räätälöinnistä työllisyydenhoidon asiakkaille. Pilottijakson tuloksia arvioidaan osana kuntakokeilun koulutuspalveluiden kokonaisuutta.

Lyhytkoulutusten koordinoiva opettaja, 30 000 euroa

Tavoitteena on tehostaa työllisyydenhoidon asiakkaiden siirtymiä lyhytkoulutuksista (esim. varastoalan tutustumiskoulutus, kaupan polku ja korttikoulutukset) työelämään tai opintoihin. Opettaja toimii lyhytkoulutusten omaopettajana ja huolehtii osallistujien työelämätaitojen opetuksesta sekä jatko-ohjauksesta. Lisäksi opettaja suunnittelee ja järjestää erilaisia toteutuksia yhdessä yrityskoordinaattoreiden kanssa.

Yhteisten tutkinnon osien opettaja, 30 000 euroa

Opettaja luo verkkoon työllisyydenhoidon asiakkaille äidinkielen, kielten, matematiikan, työelämässä toimimiseen ja yrittäjyyteen liittyviä toteutuksia. Opettajan tehtävänä on ohjata oppijaa käyttämään verkko-oppimisympäristöjä ja toimimaan verkko-opintojen parissa. Yhteisten tutkinnon osien suorittaminen auttaa niitä työllisyydenhoidon asiakkaita, joiden tavoitteena on tutkinnon suorittaminen.

Lisätiedot

Ulla Juhanko, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36323

ulla.juhanko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Kanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566