Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunginkanslia

 

 

Elinkeino-osasto

 

 

Työvoima ja maahanmuutto

06.02.2020

 

 

 

 

Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö

 

 

 

 

6 §

Avustuksen myöntäminen, Työvoima ja maahanmuutto, työllisyydenhoidon Helsinki-lisä yhteisöille vuonna 2020

HEL 2020-000916 T 02 05 01 00

Päätös

Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö päätti myöntää Helsinki-lisän (nro 1-52) liitteessä 1 luetelluille yhteisöille käytettäväksi työllistetyn palkkaus- tai rekrytointikustannuksiin liitteessä mainitulla summalla. Tämä päätös kumoaa maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikön tekemän päätöksen 3.2.2020 §4. Kustannukset yhteensä 140 021 euroa (alv 0 %) maksetaan talousarvion kohdalta 14001, sisäinen tilaus 1817100003.

Lisäksi maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö päätti olla myöntämättä Helsinki-lisää (nro H1-H5) liitteessä 2 luetelluille yhteisöille, koska Helsinki-lisän soveltamisohjeen edellytykset eivät täyty.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunginhallitus on 9.1.2017 § 19 päättänyt tukea rahallisesti työnantajia, jotka tarjoavat työtä kaupungin työllisyydenhoidon kohderyhmiin kuuluville helsinkiläisille.

Vuonna 2020 Helsinki-lisään on varattu talousarviossa kaupunginkanslian elinkeino-osaston työvoima ja maahanmuutto -yksikölle 2,5 miljoonan euron määräraha. Työllisyydenhoidon Helsinki-lisä on aina harkinnanvarainen. Tuen myöntämispäätös perustuu elinkeinojohtajan 8.6.2018 § 56 hyväksymään Helsinki-lisän soveltamisohjeeseen.

Helsingin kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti 3.2.2020 § 4 työllisyydenhoidon Helsinki-lisän myöntämisperusteiden uudistamisesta. Tässä päätöksessä sovelletaan kuitenkin Helsingin kaupunginhallituksen 9.1.2017 §19 päätöstä ja elinkeinojohtajan 8.6.2018 § 56 hyväksymää soveltamisohjetta, sillä hakemukset koskevat vuonna 2019 alkaneita työsuhteita sekä niiden 2020 puolelle jatkuvia ajanjaksoja.

Yhteisölle (nro H1) ei myönnetä Helsinki-lisää, koska palkatun henkilön työttömyyden kesto ei riitä täyttämään rekrytointituen edellytyksiä. Rekrytointituen edellytyksenä on 30 -vuotiaalla vähintään 24 kk työttömyys työllistymistä edeltäneiden 28 kk aikana.

Yhteisölle (nro H2) ei myönnetä Helsinki-lisää, koska työllistettävä henkilö ei ole helsinkiläinen. Soveltamisohjeen mukaan Helsinki-lisällä työllistettävän tulee olla helsinkiläinen.

Yhteisöille (nro H3) ei myönnetä Helsinki-lisää, koska työllistettävän henkilön viikkotyöaika ei riitä täyttämään Helsinki-lisän ehtoja. Helsinki-lisän edellytyksenä on vähintään 30 tunnin viikkotyöaika.

Yhteisöille (nro H4-H5) ei myönnetä Helsinki-lisää, koska Helsinki-lisä -hakemus oli puutteellinen. Pyydettyä lisäselvitystä ja liitteitä ei toimitettu määräaikaan mennessä.

Elinkeinotoiminnan harjoittajille myönnettävä työllisyydenhoidon Helsinki-lisä on Euroopan komission asetuksen (EU) Nro 1407/2013 mukaista de minimis -tukea.

Lisätiedot

Mirkka Kesti-Helia, suunnittelija, puhelin: 310 36198

mirkka.kesti-helia(a)hel.fi

Liitteet

1

Päätösliite yhteisöille 2020 1-52 julkinen

2

Helsinki-lisä 2020 kielteiset päätökset yhteisöille H1-H5 julkinen

3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalvelu

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566