Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunginkanslia

 

 

Elinkeino-osasto

 

 

Työvoima ja maahanmuutto

31.01.2020

 

 

 

 

Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö

 

 

 

 

3 §

Avustuksen myöntäminen, Työvoima ja maahanmuutto, työllisyydenhoidon Helsinki-lisä yrityksille vuonna 2020

HEL 2020-000917 T 02 05 01 00

Päätös

Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö päätti myöntää Helsinki-lisän (nro Y1-Y127) liitteessä 1 luetelluille yrityksille käytettäväksi työllistetyn palkkaus- tai rekrytointikustannuksiin liitteessä mainitulla summalla. Kustannukset yhteensä 412 480 euroa (alv 0 %) maksetaan talousarvion kohdalta 14001, sisäinen tilaus 1817100003.

Lisäksi maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö päätti olla myöntämättä Helsinki-lisää (nro E1-E3) liitteessä 2 luetelluille yrityksille, koska Helsinki-lisän soveltamisohjeen edellytykset eivät täyty.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunginhallitus on 9.1.2017 § 19 päättänyt tukea rahallisesti työnantajia, jotka tarjoavat työtä kaupungin työllisyydenhoidon kohderyhmiin kuuluville helsinkiläisille.

Vuonna 2020 Helsinki-lisään on varattu talousarviossa kaupunginkanslian elinkeino-osaston työvoima ja maahanmuutto -yksikölle 2,5 miljoonan euron määräraha. Työllisyydenhoidon Helsinki-lisä on aina harkinnanvarainen. Tuen myöntämispäätös perustuu elinkeinojohtajan 8.6.2018 § 56 hyväksymään Helsinki-lisän soveltamisohjeeseen.

Yritykselle (nro E1) ei myönnetä Helsinki-lisää, koska hakemuksesta puuttuivat työsopimus sekä TE-toimiston palkkatukipäätös. Pyydettyjä lisätietoja ei toimitettu määräaikaan mennessä. Helsinki-lisän rekrytointituen edellytyksiä ei voitu tarkistaa hakemuksen puutteellisten tietojen vuoksi.

Yritykselle (nro E2) ei myönnetä Helsinki-lisää, koska työllistetty henkilö asuu Espoossa. Helsinki-lisän edellytyksenä on, että työllistetty henkilö on helsinkiläinen.

Yritykselle (nro E3) ei myönnetä Helsinki-lisää, hakemuksesta puuttuivat haettava tukimuoto sekä allekirjoitukset. Pyydettyjä tietoja ei toimitettu määräaikaan mennessä. Helsinki-lisän edellytyksiä ei voitu tarkistaa hakemuksen puutteellisten tietojen vuoksi.

Elinkeinotoiminnan harjoittajille myönnettävä työllisyydenhoidon Helsinki-lisä on Euroopan komission asetuksen (EU) Nro 1407/2013 mukaista de minimis -tukea.

Lisätiedot

Mirkka Kesti-Helia, suunnittelija, puhelin: 310 36198

mirkka.kesti-helia(a)hel.fi

Liitteet

1

Päätösliite 2020 yrityksille Y1-Y127 julkinen

2

Helsinki-lisä 2020 kielteiset päätökset yrityksille 2020 E1-E3 julkinen

3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalvelu

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566