Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunginkanslia

 

 

Hallinto-osasto

 

 

 

05.03.2021

 

 

 

 

Hallintojohtaja

 

 

 

 

8 §

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan neuvottelutarjoiluiden määräraha vuonna 2021

HEL 2021-000463 T 02 02 02

Päätös

Hallintojohtaja päätti, että talousarvion kohdalta 1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi, yritystunnuksella 1000 (projektilta 10500100050101) varataan vuonna 2021 yhteensä enintään 5 000 euroa kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kaupungintalon tiloissa järjestettyjen kaupungin asioihin liittyvien neuvottelujen kustannuksiin.

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuuston 9.12.2020 § 352 hyväksymän talousarvion mukaan talousarviokohdalta 1 50 01 maksetaan muun muassa kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen kustannuksia.

Kansliapäällikkö on 21.12.2020 § 306 osoittanut määrärahat talousarvion kohdalta 1 50 01 (Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi) hallinto-osaston käytettäväksi.

Kansliapäällikön 4.1.2021 § 2 päätöksen mukaisesti hallinto-osaston toimialaan kuuluvat kaupunginkanslian ja kaupunginkanslian käytettäväksi osoitettujen vuosittaisten määrärahojen laskuja, maksuosoituksia ja muistiotositteita hyväksyy hallintojohtaja. Hallinto-osaston yksiköiden ja tiimien toimialaan kuuluvia laskuja, maksuosoituksia ja muistiotositteita hyväksyy hallintojohtaja tai yksikön päälliköt.

Lisätiedot

Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566